Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. (prop. 2004/05:1)

Finansutskottets betänkande 2004/05:FIU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 2004

Beslut

Anslag till statsskuldsräntor (FiU4)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 38,8 miljarder kronor till främst statsskuldsräntor för 2005. Det är 8,9 miljarder mindre än för 2004.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-11-23
Justering: 2004-11-30
Betänkande publicerat: 2004-12-09
Trycklov: 2004-12-08
Betänkande 2004/05:FIU4

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-12-16
4

Beslut

Beslut: 2004-12-16
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen inom utgiftsområde 26 under 2005

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för 2005 anslag inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. på det sätt som framgår av bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 26 punkt 3 och avslår motionerna 2004/05:Fi254, 2004/05:Fi255 och 2004/05:Fi265.

2. Bemyndigande att överskrida vissa anslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att, om så erfordras för att kunna fullgöra statens betalningsåtaganden under 2004, överskrida ramanslagen Räntor på statsskulden och Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 26 punkterna 1 och 2.