Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Finansutskottets betänkande 2007/08:FiU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 2007

Beslut

Anslag till statsskuldsräntor (FiU4)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till statsskuldsräntor för 2008. Riksdagen gav regeringen möjlighet att överskrida två anslag om det är nödvändigt för att kunna fullgöra statens betalningsåtaganden. Det gäller dels anslaget Räntor på statsskulden, dels anslaget Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-11-27
Justering: 2007-12-04
Betänkande publicerat: 2007-12-12
Trycklov: 2007-12-12
Betänkande 2007/08:FiU4

Anslag till statsskuldsräntor (FiU4)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till statsskuldsräntor för 2008. Utskottet föreslår också att riksdagen ger regeringen möjlighet att överskrida två anslag om det är nödvändigt för att kunna fullgöra statens betalningsåtaganden. Det gäller dels anslaget Räntor på statsskulden, dels anslaget Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-12-20
4

Beslut

Beslut: 2007-12-20
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen inom utgiftsområde 26 under 2008

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för 2008 anslag inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. i enlighet med specifikation i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 26 punkt 3.

2. Bemyndiganden att överskrida vissa anslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 besluta att ramanslagen 92:1 Räntor på statsskulden och 92:3 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 26 punkterna 1 och 2.