Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Finansutskottets betänkande 2008/09:FiU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2008

Beslut

Pengar till statsskuldsräntor (FiU4)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 33,9 miljarder kronor i anslag till statsskuldsräntor för 2009. Riksdagen beslutade att flytta 1 miljon kronor från ett anslag för oförutsedda utgifter till ett nytt anslag för garantier för vissa utländska instituts insättningar. Detta mot bakgrund av att riksdagen tidigare beslutat om statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige (se 2008/09:FiU14).

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets initiativ, delvis bifall till propositionen punkt 4, i övrigt bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-11-25
Justering: 2008-12-04
Betänkande publicerat: 2008-12-10
Trycklov: 2008-12-10
Betänkande 2008/09:FiU4

Alla beredningar i utskottet

2008-11-25

Pengar till statsskuldsräntor (FiU4)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 33,9 miljarder kronor i anslag till statsskuldsräntor för 2009. Utskottet föreslår att 1 miljon kronor flyttas från ett anslag för oförutsedda utgifter till ett nytt anslag för garantier för vissa utländska instituts insättningar. Detta mot bakgrund av att riksdagen tidigare beslutat om statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige (se 2008/09:FiU14).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-12-19
4

Beslut

Beslut: 2008-12-19
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen inom utgiftsområde 26 för 2009

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för 2009 anslag inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. i enlighet med utskottets förslag i specifikationen i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:1 utgiftsområde 26 punkt 4 och avslår motion 2008/09:Fi292.

2. Bemyndiganden att överskrida vissa anslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 besluta att
a) ramanslag 1:1 Räntor på statsskulden får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden,
b) ramanslag 1:3 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden,
c) ramanslag 1:5 Garantier för vissa utländska instituts insättningar m.m. får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden, och
d) ramanslag 1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning får överskridas om det är nödvändigt för att genomföra övergången till kostnadsmässig avräkning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 26 punkterna 1-3.