Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Finansutskottets bet 2017/18:FiU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2017

Beslut

Pengar till statsskuldsräntor (FiU4)

Cirka 11,4 miljarder ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet statsskuldsräntor med mera. Förutom räntorna på statsskulden går pengar till oförutsedda utgifter och Riksgäldskontorets provisionsutgifter. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionens anslag inom utg. omr. 26. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-23
Justering: 2017-12-07
Trycklov: 2017-12-07
bet 2017/18:FiU4

Pengar till statsskuldsräntor (FiU4)

Cirka 11,4 miljarder ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet statsskuldsräntor med mera. Förutom räntorna på statsskulden går pengar till oförutsedda utgifter och Riksgäldskontorets provisionsutgifter. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-12-14
Debatt i kammaren: 2017-12-15
4

Beslut

Beslut: 2017-12-15
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 26

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 26 punkt 1 och avslår motion

2017/18:3793 av Mats Persson m.fl. (L).