Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Finansutskottets bet 2014/15:FiU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2014

Beslut

Pengar till Sveriges EU-avgift (FiU5)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att drygt 40,1 miljarder kronor ska gå till EU-avgiften för 2015. Finansutskottet har i sitt beslutsunderlag, liksom tidigare år, betonat att Sverige bör verka för att budgetpolitiken inom EU ska vara återhållsam. Det innebär en inriktning mot att förbättra och förnya EU:s budget.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Justering: 2014-12-09
Trycklov: 2014-12-10
bet 2014/15:FiU5

Pengar till Sveriges EU-avgift (FiU5)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att drygt 40,1 miljarder kronor ska gå till EU-avgiften för 2015. Utskottet betonar, liksom tidigare år, att Sverige bör verka för att budgetpolitiken inom EU ska vara återhållsam. Det innebär en inriktning mot att förbättra och förnya EU:s budget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-12-17
Debatt i kammaren: 2014-12-18
4

Beslut

Beslut: 2014-12-18
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen inom utgiftsområde 27

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2015
Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen enligt utskottets förslag i bilaga 2.


b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att ingå de ekonomiska åtaganden som följer av EU-budgeten för budgetåret 2015.