Utgiftsområde 27 avgiften till Europeiska gemenskapen (prop. 2005/06:1)

Finansutskottets bet 2005/06:FiU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 2005

Beslut

Avgiften till EU (FiU5)

Avgiften till EU uppgår till drygt 28 miljarder kronor 2006. Riksdagen sa ja till regeringens budgetförslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-11-22
Justering: 2005-11-29
Betänkande publicerat: 2005-12-08
Trycklov: 2005-12-07
bet 2005/06:FiU5

Avgiften till EU (FiU5)

Avgiften till EU ska uppgå till drygt 28 miljarder kronor 2006, enligt regeringens budgetförslag. Finansutskottet föreslår att riksdagen antar förslaget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-12-16
4

Beslut

Beslut: 2005-12-16
4 förslagspunkter, 4 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 27 under 2006

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslag inom utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen på det sätt som framgår av bilaga 2
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 27 punkt 2.

2. Åtaganden som följer av EU-budgeten för budgetåret 2006

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att ikläda statsen de åtanganden som följer av EU-budgeten för budgetåret 2006 avseende åtagandebemyndiganden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 27 punkt 1.

3. EU:s långtidsbudget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:U379 yrkande 1.

4. Ansökan och mottagande av EU-bidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Fi214.