Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

Finansutskottets betänkande 2007/08:FiU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 2007

Beslut

Avgiften till EU (FiU5)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 30,1 miljarder kronor i anslag till Sveriges EU-avgift.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-11-27
Justering: 2007-12-04
Betänkande publicerat: 2007-12-13
Trycklov: 2007-12-12
Betänkande 2007/08:FiU5

Avgiften till EU (FiU5)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 30,1 miljarder kronor i anslag till Sveriges EU-avgift.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-12-20
4

Beslut

Beslut: 2007-12-20
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag för 2008 inom utgiftsområde 27

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslag för 2008 inom utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen i enlighet med bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 27 punkt 2.

2. Åtaganden som följer av EU-budgeten för 2008

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att ikläda staten de åtaganden som följer av EU-budgeten för 2008 avseende åtagandebemyndiganden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 27 punkt 1.