Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Justitieutskottets betänkande 1999/2000:JuU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 1999

Beslut

Anslag till rättsväsendet (JuU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag om anslag till rättsväsendet på totalt drygt 22 667 miljoner kronor för år 2000. De tyngsta anslagsposterna är polisväsendet (12 048 miljoner kronor), domstolsväsendet (3 359 miljoner kronor) och kriminalvården (3 820 miljoner kronor). Riksdagen godkände också vissa lagändringar. En ändring innebär bl.a. att svensk domstol ska vara oinskränkt behörig att döma enligt svensk lag för alla slags brott som har begåtts utanför Sverige av en person som tillhör polisens utlandsstyrka. De nya reglerna är en följd av att Rikspolisstyrelsen tar över huvudmannaskapet för polispersonal som tjänstgör i internationella fredsfrämjande insatser. En annan lagändringen rör jordabalken och innebär att regeringen ska bestämma inskrivningsmyndigheternas verksamhetsområden. Ändringen är en följd av regeringens förslag att inskrivningsverksamheten vid landets tingsrätter ska koncentreras till sju tingsrätter, vilket riksdagen också godkände. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2000.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

58 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-10-28
Justering: 1999-11-23
Betänkande 1999/2000:JuU1

Anslag till rättsväsendet (JuU1)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om anslag till rättsväsendet på totalt drygt 22 667 miljoner kronor för år 2000. De tyngsta anslagsposterna är polisväsendet (12 048 miljoner kronor), domstolsväsendet (3 359 miljoner kronor) och kriminalvården (3 820 miljoner kronor). Riksdagen föreslås också godkänna vissa lagändringar. En ändring innebär bl.a. att svensk domstol ska vara oinskränkt behörig att döma enligt svensk lag för alla slags brott som har begåtts utanför Sverige av en person som tillhör polisens utlandsstyrka. De nya reglerna är en följd av att Rikspolisstyrelsen tar över huvudmannaskapet för polispersonal som tjänstgör i internationella fredsfrämjande insatser. En annan lagändringen rör jordabalken och innebär att regeringen ska bestämma inskrivningsmyndigheternas verksamhetsområden. Ändringen är en följd av regeringens förslag att inskrivningsverksamheten vid landets tingsrätter ska koncentreras till sju tingsrätter, vilket utskottet också föreslår att riksdagen godkänner. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2000.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-12-03
4

Beslut

Beslut: 1999-12-07

Protokoll med beslut