Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Justitieutskottets betänkande 2001/02:JUU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 december 2001

Beslut

Anslag till rättsväsendet (JuU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till rättsväsendet på totalt knappt 24 miljarder kronor för 2002. De tyngsta anslagen är polisväsendet (13 684 miljoner kronor), domstolsväsendet (3 617 miljoner kronor) och kriminalvården (4 123 miljoner kronor). Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att snarast överföra Nationella insatsstyrkan från Polismyndigheten i Stockholms län till Rikspolisstyrelsen. Nationella insatsstyrkans huvuduppgift är att bekämpa terrorism i landet.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

116 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-10-23
Justering: 2001-11-22
Trycklov: 2001-11-26
Reservationer 44
Betänkande 2001/02:JUU1

Alla beredningar i utskottet

2001-10-23

Anslag till rättsväsendet (JuU1)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till rättsväsendet på totalt knappt 24 miljarder kronor för 2002. De tyngsta anslagen är polisväsendet (13 684 miljoner kronor), domstolsväsendet (3 617 miljoner kronor) och kriminalvården (4 123 miljoner kronor). Utskottet föreslår vidare, med anledning av motionsförslag, att riksdagen ger regeringen i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att snarast överföra Nationella insatsstyrkan från Polismyndigheten i Stockholms län till Rikspolisstyrelsen. Nationella insatsstyrkans huvuduppgift är att bekämpa terrorism i landet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-12-04
4

Beslut

Beslut: 2001-12-04
51 förslagspunkter, 18 acklamationer, 6 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag under utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslag till verksamheten inom rättsväsendet för budgetåret 2002 enligt utskottets förslag i bilaga 4. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 i denna del och avslår de i bilaga 5 angivna motionsyrkandena.

2. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till a) lag om fortsatt giltighet av lagen (1999:613) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång, b) lag om ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling och c) lag om ändring i lagen (2001:460) om ändring i sekretesslagen (1980:100), dock med den ändringen att ingressen till lagförslaget ges följande lydelse: Härigenom föreskrivs i fråga om sekretesslagen (1980:100)[1]1 dels att 16 kap. 1 § lagen i stället för dess lydelse enligt lagen (2001:460) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse, dels att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2001:460) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse. Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2001/02:1 i denna del. Polisväsendet

3. Resursfördelningen mellan myndigheterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju203, 2001/02:Ju245 yrkandena 1 och 3, 2001/02:Ju255, 2001/02:Ju286, 2001/02:Ju300, 2001/02:Ju321 yrkandena 1 och 2, 2001/02:Ju350, 2001/02:Ju352, 2001/02:Ju365 yrkande 9, 2001/02:Ju381, 2001/02:Ju405 yrkande 2, 2001/02:Ju429, 2001/02:Ju443 yrkande 1, 2001/02:N313 yrkande 6, 2001/02:N319 yrkande 10 och 2001/02:Bo323 yrkande 4.

4. Prioritering av olika slag av brottslighet, m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju204, 2001/02:Ju218, 2001/02: Ju237 yrkande 3, 2001/02:Ju271 yrkande 11, 2001/02:Ju338, 2001/02: Ju371 yrkande 1, 2001/02:Ju372, 2001/02:Ju377, 2001/02:Ju392 yrkande 6, 2001/02:Ju405 yrkande 1, 2001/02:Ju417, 2001/02:Ju426 yrkande 1, 2001/02:So497 yrkandena 5 och 6 och 2001/02:So499 yrkande 2.

Reservation 1 (c)

5. Närpolisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju329 yrkande 10, 2001/02:Ju343, 2001/02:Ju365 yrkandena 7 och 8, 2001/02:Ju366 och 2001/02:Ju369.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m071010
c01602
fp11302
kd03606
v35008
mp13003
-0000
Totalt167138044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Medborgargarden

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju266 yrkande 5.

Reservation 3 (m)

7. Polisstyrelsernas roll

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju284 yrkande 1, 2001/02:Ju306 yrkande 1, 2001/02:Ju329 yrkande 3, 2001/02:Ju365 yrkande 2 och 2001/02:Ju382.

Reservation 4 (c, kd)

8. Polisens organisation i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju365 yrkande 14 och 2001/02: Ju426 yrkande 8 i denna del.

Reservation 5 (m, kd)
Reservation 6 (c)

9. Polisförsörjningen i allmänhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju208, 2001/02:Ju220, 2001/02: Ju233, 2001/02:Ju243, 2001/02:Ju254, 2001/02:Ju261, 2001/02:Ju297, 2001/02:Ju321 yrkande 5, 2001/02:Ju329 yrkande 1, 2001/02:Ju351 yrkande 1, 2001/02:Ju380, 2001/02:Ju410 och 2001/02:Ju426 yrkande 7.

10. Polisförsörjningen i glesbygdsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju273, 2001/02:Ju284 yrkande 2, 2001/02:Ju306 yrkande 2 och 2001/02:Ju430.

Reservation 7 (c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m701010
c0000
fp12103
kd03606
v35008
mp13003
-1100
Totalt24955045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Antagningen till polisutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju365 yrkande 5 och 2001/02: Ju426 yrkande 3.

Reservation 8 (m)
Reservation 9 (c)

12. En reformerad polisutbildning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju426 yrkande 2.

Reservation 10 (m)

13. Rekryteringen av personer med utländsk bakgrund och av kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju271 yrkandena 1 och 2, 2001/02: Ju365 yrkande 4 och 2001/02:A317 yrkande 19.

14. Nationella insatsstyrkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om Nationella insatsstyrkan. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2001/02:Ju329 yrkande 13, 2001/02:Ju365 yrkande 12 och 2001/02:Ju426 yrkande 8 i denna del.

Reservation 11 (s, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112019
m710010
c16002
fp14002
kd36006
v35008
mp0000
-2000
Totalt174125050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Rättskedjan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju237 yrkandena 1, 2, 4, 5 och 33 och 2001/02:Ju313.

Reservation 12 (c)
Reservation 13 (fp)

16. Snabbare lagföring

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju237 yrkande 32.

Reservation 14 (c)

17. Avveckling av Ekobrottsmyndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju403 och 2001/02:Ju450 yrkande 12.

Reservation 15 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m690210
c16002
fp01402
kd36006
v35008
mp13003
-1100
Totalt28815244

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Lokaliseringen av Ekobrottsmyndighetens enheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju414.

19. Överprövning av åklagarbeslut

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju328.

Reservation 16 (kd)

20. Jäv mot åklagare

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju391 yrkande 1.

Reservation 17 (v, mp)

21. En europeisk åklagarmyndighet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K426 yrkande 10.

Reservation 18 (kd)

22. Domstolarnas ställning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju358 yrkande 1.

Reservation 19 (m)

23. Domstolsverkets ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju237 yrkande 36, 2001/02:Ju266 yrkande 14, 2001/02:Ju330 yrkande 5 och 2001/02:Ju358 yrkande 2.

Reservation 20 (c)
Reservation 21 (m, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (m, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m071010
c20142
fp13012
kd03606
v35008
mp13003
-0200
Totalt1811091544

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

24. Lokal förankring

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju237 yrkande 34.

Reservation 22 (c, fp, kd)

25. Geografisk samordning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju450 yrkande 13.

Reservation 23 (c, fp)

26. Organisatorisk lösning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju358 yrkandena 5 och 6.

Reservation 24 (m)

27. Fortsatt renodling

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju246 yrkande 1.

Reservation 25 (v)

28. Domkretsindelningen

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju237 yrkande 35 och 2001/02:Ju330 yrkande 2.

Reservation 26 (c, kd)

29. Det fortsatta reformarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju289, 2001/02:Ju293, 2001/02: Ju305, 2001/02:Ju315, 2001/02:Ju330 yrkande 3, 2001/02:Ju408, 2001/02:Ju443 yrkande 2 och 2001/02:Ju450 yrkandena 14 och 15.

30. Allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju330 yrkande 1 och 2001/02:Ju358 yrkandena 7 och 8.

Reservation 27 (m, kd)

31. Avskaffande av specialdomstolarna och hyresnämnderna

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju358 yrkandena 9 och 10 samt 2001/02:Bo318 yrkande 8.

Reservation 28 (m, fp)

32. Utnämning av domare

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju358 yrkandena 3 och 4 samt 2001/02:Ju450 yrkande 18.

Reservation 29 (m)

33. Domar- och chefsrollen

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju364.

Reservation 30 (fp, kd)

34. Kvinnliga chefsdomare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju246 yrkande 3 och 2001/02:Ju428.

35. Nämndemän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju202, 2001/02:Ju287, 2001/02: Ju304, 2001/02:Ju330 yrkande 4, 2001/02:Ju344, 2001/02:Ju399 yrkandena 1 och 2, 2001/02:Ju450 yrkande 19 och 2001/02:L247 yrkande 1. Kriminalvården

36. Frigivningsförberedelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju279, 2001/02:Ju311 yrkandena 11 och 12, 2001/02:Ju424 yrkande 5, 2001/02:Ju449 yrkande 8 och 2001/02:So375 yrkande 4.

Reservation 31 (m)
Reservation 32 (c, fp, kd)

37. Situationen för häktade, m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju321 yrkande 3, 2001/02:Ju329 yrkande 11, 2001/02:Ju348, 2001/02:Ju424 yrkande 16 och 2001/02: Ju442.

Reservation 33 (m, c, fp, kd)

38. Barn till dömda

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju311 yrkande 4, 2001/02:Ju340 yrkande 12 och 2001/02:Ju450 yrkande 28.

Reservation 34 (c, fp, kd)

39. Lekmannaövervakare

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju424 yrkande 13.

Reservation 35 (m, c, fp, kd)

40. Kompetensutveckling

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju311 yrkande 3, 2001/02:Ju424 yrkandena 6-8 och 2001/02:A317 yrkande 23.

Reservation 36 (c, kd)

41. Kriminalvårdens resursutnyttjande

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju311 yrkande 2.

Reservation 37 (c)

42. Frivårdens resurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju340 yrkande 4.

Reservation 38 (c, fp, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 38 (c, fp, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m710010
c11502
fp01402
kd36006
v03508
mp0000
-1100
Totalt22778044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

43. BRÅ:s organisation och verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju389 yrkande 2 och 2001/02:Ju423.

Reservation 39 (m)
Reservation 40 (kd)

44. Statistik

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju240 och 2001/02:Ju389 yrkande 3.

Reservation 41 (kd)

45. Åtgärder mot rasism och nazism

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju376 och 2001/02:Ju389 yrkande 4.

Reservation 42 (kd)

46. Bygga bort brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju450 yrkande 2. Brottsoffermyndigheten

47. Utmätning i en intagens arbetsersättning avseende skuld till brottsofferfonden

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju317.

Reservation 43 (m, kd)

48. Rättsintyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju310. Rättshjälpskostnader m.m.

49. Rättshjälp vid arbetsskada

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju224.

50. Rättshjälp vid pisksnärtsskador

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:T252 yrkande 3.

51. Rådgivningsavgiften

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju314.

Reservation 44 (m)