Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2005

Beslut

Budgetanslag för Rättsväsendet (JuU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag till budgetanslag för utgiftsområdet Rättsväsendet som uppgår till totalt drygt 29 miljarder kronor. De största budgetposterna är polisen, domstolarna och kriminalvården. Riksdagen anser att småföretagare i vissa fall ska ha rätt till rättshjälp under samma förutsättningar som fysiska personer och gav regeringen i uppdrag att se över rättshjälpssystemet. Beslutet bygger på en fempartireservation från de borgerliga partierna och Miljöpartiet. Motioner om mål och resurser samt organisations- och prioriteringsfrågor för myndigheterna inom rättsväsendet avslogs med hänvisning i huvudsak till gällande regler och pågående arbete. De flesta av motionerna hade lämnats in under den allmänna motionstiden år 2005.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll reservation 27 under punkt 30 och i övrigt utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Budgetanslag för Rättsväsendet (JuU1)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till budgetanslag för utgiftsområdet Rättsväsendet som uppgår till totalt drygt 29 miljarder kronor. De största budgetposterna är polisen, domstolarna och kriminalvården. Utskottet säger nej till motionsförslag som handlar om mål och resurser samt organisations- och prioriteringsfrågor för myndigheterna inom rättsväsendet med hänvisning i huvudsak till gällande regler och pågående arbete. De flesta av motionerna har lämnats in under den allmänna motionstiden år 2005. De borgerliga partierna och Miljöpartiet har lämnat in en reservation om att regeringen bör se över rättshjälpssystemet. Partierna anser att småföretagare i vissa fall ska ha rätt till rättshjälp under samma förutsättningar som fysiska personer. Partierna är i minoritet i utskottet men har majoritet vid omröstningen i kammaren.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.