Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Utrikesutskottets bet 2005/06:UU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 2005

Beslut

Internationell samverkan (UU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag under utgiftsområdet Internationell samverkan. Målet för politikområdet är att säkerställa Sveriges intressen i förbindelserna med andra länder. Riksdagen sade nej till till alla motioner som behandlades i betänkandet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-10-18
Justering: 2005-10-27
Betänkande publicerat: 2005-11-25
Trycklov: 2005-11-25
Reservationer 3
bet 2005/06:UU1

Alla beredningar i utskottet

2005-10-18, 2005-10-11

Sverige aktivt på den internationella arenan (UU1)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag under utgiftsområdet Internationell samverkan. Målet för politikområdet är att säkerställa Sveriges intressen i förbindelserna med andra länder. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till alla motioner som behandlas i betänkandet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-12-05
4

Beslut

Beslut: 2005-12-07
4 förslagspunkter, 4 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bemyndigande avseende anslag 5:2

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006, för ramanslag 5:6 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 130 000 000 kr efter år 2006.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 5 punkt 1.

2. Bemyndigande avseende anslag 5:9

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006, för ramanslag 5:9 Svenska institutet, besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 4 000 000 kr efter år 2006.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 5 punkt 2.

3. Anslagen för 2006 under utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor utskottet angivit, för budgetåret 2006 anslagen under utgiftsområde 5 Internationell samverkan i enlighet med kolumnen Regeringens förslag i efterföljande tabell.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 5 punkt 3 och avslår motionerna 2005/06:U316, 2005/06:U356 yrkande 9 och 2005/06:U375.

Reservation 1 (kd)
Reservation 2 (c)

4. Ett centrum för internationell fredsutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:U356 yrkande 5.

Reservation 3 (kd)