Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Utrikesutskottets bet 2008/09:UU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2008

Beslut

Pengar till internationell samverkan (UU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 1,6 miljarder kronor i anslag till internationell samverkan för 2009. Utgiftsområdet består av elva anslag och omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer. Två myndigheter verkar inom utgiftsområdet: Inspektionen för strategiska produkter och Svenska institutet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-10-23
Justering: 2008-12-04
Betänkande publicerat: 2008-12-05
Trycklov: 2008-12-05
Reservationer 1
bet 2008/09:UU1

Anslag till internationell samverkan (UU1)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om om 1,6 miljarder kronor i anslag till internationell samverkan för 2009. Utgiftsområdet består av elva anslag och omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer. Två myndigheter verkar inom utgiftsområdet: Inspektionen för strategiska produkter och Svenska institutet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-12-12
4

Beslut

Beslut: 2008-12-15
5 förslagspunkter, 4 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 15 december 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Målet för utgiftsområde 5

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det mål för utgiftsområde 5 Internationell samverkan som regeringen föreslår och att målet för politikområdet Utrikes- och säkerhetspolitik upphör att gälla.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 5 punkt 1.

2. Bemyndigande avseende anslag 1:9

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2009 för ramanslag 1:9 Svenska institutet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kr efter år 2009.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 5 punkt 2.

3. Bemyndigande avseende anslag 1:11

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2009 för ramanslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 127 000 000 kr under åren 2010-2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 5 punkt 3.

4. Anslagen för 2009 under utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för budgetåret 2009 anslagen under utgiftsområde 5 Internationell samverkan i enlighet med kolumnen regeringens förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 5 punkt 4 och avslår motion 2008/09:Fi270 yrkande 94.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s092038
m720025
c24005
fp160012
kd17007
v01804
mp01405
Totalt129124096

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Svenskundervisningen i världen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub370.