Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Utrikesutskottets bet 2014/15:UU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2014

Beslut

Pengar till internationell samverkan (UU1)

Riksdagen sa ja till motionsförslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelningen av pengar till internationell samverkan för 2015. Riksdagen sa även delvis ja till regeringens förslag.

Den sammanlagda summan i statens budget för internationell samverkan är drygt 1,9 miljarder kronor. Mest pengar går till avgifter till internationella organisationer, 1,3 miljarder kronor. Andra områden som tilldelas pengar är bland annat samarbete inom Östersjöregionen (knappt 189 miljoner) och freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet (drygt 158 miljoner).

Utskottets förslag till beslut: Bifall til prop punkt 1, delvis bifall till prop punkt 2 Bifall till motion 2014/15:2994 Avslag på motion 2014/15:2962
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-11-27
Justering: 2014-12-09
Trycklov: 2014-12-09
Reservationer 1
bet 2014/15:UU1

Alla beredningar i utskottet

2014-11-27, 2014-11-20

Pengar till internationell samverkan (UU1)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till motionsförslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelningen av pengar till internationell samverkan för 2015. Utskottet föreslår också att riksdagen delvis säger ja till regeringens förslag.

Den sammanlagda summan i statens budget för internationell samverkan är drygt 1,9 miljarder kronor. Mest pengar går till avgifter till internationella organisationer, 1,3 miljarder kronor. Andra områden som tilldelas pengar är bland annat samarbete inom Östersjöregionen (knappt 189 miljoner) och freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet (drygt 158 miljoner).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-12-10
Debatt i kammaren: 2014-12-11
4

Beslut

Beslut: 2014-12-12
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 12 december 2014

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 5

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2015
Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 5 enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 5 punkt 1.

b) Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 159 500 000 kronor 2016-2018.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 5 punkt 1.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 97 0 0 16
M 70 0 0 14
SD 0 41 0 8
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 2 1 13 5
KD 14 0 0 2
Totalt 237 42 13 57