Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap 2011

Försvarsutskottets bet 2010/11:FöU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2010

Beslut

Pengar till försvar och samhällets krisberedskap (FöU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 45,3 miljarder kronor i anslag till försvar och samhällets krisberedskap för 2011. Försvarsmaktens förbandsverksamhet får 21,2 miljarder kronor, fredsfrämjande förbandsinsatser får 2,3 miljarder kronor och anskaffning av materiel får 9,1 miljarder kronor. Regeringen får rätt att beställa nytt materiel för 44,8 miljarder kronor och underhåll av befintlig materiel för 15,1 miljarder kronor. Riksdagen godkände också utveckling och uppgradering av JAS 39 C/D och köp av splitterskyddade bandvagnar och lätt torped.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2010-11-23
Justering: 2010-11-30
Betänkande publicerat: 2010-12-03
Trycklov: 2010-12-03
Reservationer 1
bet 2010/11:FöU1

Alla beredningar i utskottet

2010-11-23, 2010-11-16

Pengar till försvar och samhällets krisberedskap (FöU1)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 45,3 miljarder kronor i anslag till försvar och samhällets krisberedskap för 2011. Försvarsmaktens förbandsverksamhet får 21,2 miljarder kronor, fredsfrämjande förbandsinsatser får 2,3 miljarder kronor och anskaffning av materiel får 9,1 miljarder kronor. Regeringen får rätt att beställa nytt materiel för 44,8 miljarder kronor och underhåll av befintlig materiel för 15,1 miljarder kronor. Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner utveckling och uppgradering av JAS 39 C/D och köp av splitterskyddade bandvagnar och lätt torped.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-12-14
4

Beslut

Beslut: 2010-12-15
7 förslagspunkter, 6 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 15 december 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) för 2011 anvisar anslagen under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt vad utskottet föreslår i bilaga 3,
b) bemyndigar regeringen att för 2011 utnyttja en kredit på högst 40 000 000 000 kr i Riksgäldskontoret om krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden föreligger,
c) bemyndigar regeringen att för 2011 besluta om kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 15 500 000 000 kr för att tillgodose Försvarets materielverks behov av rörelsekapital,
d) bemyndigar regeringen att för 2011 besluta om kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 3 000 000 000 kr för att tillgodose Försvarsexportmyndighetens behov av rörelsekapital,
e) godkänner förslaget till investeringsplan för Kustbevakningen för 2011-2013,
f) bemyndigar regeringen att för 2011 besluta om lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar inom ramen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet intill ett belopp av 500 000 000 kr,
g) bemyndigar regeringen att för 2011 besluta om lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar inom ramen för Socialstyrelsens verksamhet intill ett belopp av 350 000 000 kr,
h) godkänner förslaget till investeringsplan för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för 2011-2013.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 6 punkterna 1, 6-8, 11-13 och 15 samt avslår motionerna
2010/11:Fö242 av Håkan Juholt m.fl. (S, MP, V) yrkande 1 och
2010/11:Fö246 av Johnny Skalin och Björn Söder (båda SD).

2. Materielprojekt samt bemyndigande och investeringsplan för anskaffning av materiel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om anskaffning av materiel, bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar besluta om beställningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 44 800 000 000 kr under perioden 2012-2019 samt godkänner förslaget till investeringsplan för Försvarsmakten för 2011-2013.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 6 punkterna 2-4.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S501016
M102005
MP50182
FP21003
C21002
SD01901
V00154
KD19000
Totalt1731913423

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Bemyndigande för vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar besluta om beställningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 100 000 000 kr under perioden 2012-2019.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 Utgiftsområde 6 punkt 5.

4. Bemyndigande för förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 40 000 000 kr under perioden 2012-2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 6 punkt 9.

5. Bemyndigande för krisberedskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 2:4 Krisberedskap besluta om beställningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 560 000 000 kr under perioden 2012-2017.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 6 punkt 10.

6. Bemyndigande för Strålsäkerhetsmyndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 90 000 000 kr under perioden 2012-2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 Utgiftsområde 6 punkt 14.

7. Försvars- och säkerhetspolitisk inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Fö242 av Håkan Juholt m.fl. (S, MP, V) yrkande 2.