Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Försvarsutskottets bet 2014/15:FöU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2014

Beslut

Pengar till försvar och samhällets krisberedskap (FöU1)

Riksdagen sa ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om anslagen i statsbudgeten till försvar och samhällets krisberedskap för 2015.

Riksdagen riktade också en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att regeringen bör ta fram ett förslag till system med ekonomisk kompensation eller andra typer av incitament för vissa personalkategorier inom Försvarsmakten.

Den sammanlagda summan i statens budget för området är knappt 48,6 miljarder kronor. Mest pengar går till förbandsverksamhet och beredskap (drygt 24,4 miljarder), anskaffning av materiel och anläggningar (drygt 9,8 miljarder) samt vidmakthållande och avveckling av materiel och anläggningar (drygt 6,6 miljarder).

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionens förslag på fördelning av ramanslag för UO6 och bifall till två motionsyrkanden om ramanslaget varav det ena rör fördelningen mellan anslagen. Bifall till regeringens övriga förslag i propositionen, inklusive ett om insatsorganisationens utformning under 2015. Bifall till en motion om att regeringen bör ta fram ett förslag som möjliggör införande av ett system med tidsdelmål med bl.a. ekonomisk kompensation för vissa personalkategorier inom Försvarsmakten. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 2014-12-11
Trycklov: 2014-12-12
Reservationer 4
bet 2014/15:FöU1

Pengar till försvar och samhällets krisberedskap (FöU1)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om anslagen i statsbudgeten till försvar och samhällets krisberedskap för 2015.

Försvarsutskottet föreslår också att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att regeringen bör ta fram ett förslag till system med ekonomisk kompensation eller andra typer av incitament för vissa personalkategorier inom Försvarsmakten.

Den sammanlagda summan i statens budget för området är knappt 48,6 miljarder kronor. Mest pengar går till förbandsverksamhet och beredskap (drygt 24,4 miljarder), anskaffning av materiel och anläggningar (drygt 9,8 miljarder) samt vidmakthållande och avveckling av materiel och anläggningar (drygt 6,6 miljarder).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-12-15
Debatt i kammaren: 2014-12-16
4

Beslut

Beslut: 2014-12-17
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 17 december 2014

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Målen för utgiftsområde 6

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:140 av Stig Henriksson m.fl. (V) yrkande 16.

Reservation 1 (S, MP, V)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 0 106 0 7
M 80 0 0 4
SD 48 0 0 1
MP 0 23 0 2
C 21 0 0 1
V 0 17 0 4
KD 15 0 0 1
Totalt 178 146 0 25


2. Anslagen för 2015 inom utgiftsområde 6

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Ramanslag
Riksdagen anvisar för budgetåret 2015, med de anslagsvillkor som utskottet har angett, ramanslagen under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap i enlighet med vad utskottet föreslår i bilaga 3 och beslutar att insatsorganisationen under 2015 i huvudsak ska bestå av de förband som anges i tabellen i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 6 punkterna 3, 8 och 12 samt avslår motionerna

2014/15:2841 av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD) yrkande 3 och

2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 62 och 63.

b) Beställningsbemyndiganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015

1. för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar besluta om beställningar av materiel och anläggningar som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 66 000 000 000 kronor 2016-2027

2. för anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar besluta om beställningar av materiel och anläggningar som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 19 500 000 000 kronor 2016-2024

3. för anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor 2016-2018

4. för anslaget 2:4 Krisberedskap besluta om avtal och beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar för beredskapsåtgärder samt åtgärder för att hantera allvarliga extraordinära händelser som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 712 000 000 kronor 2016-2018

5. för anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 55 000 000 kronor för 2016-2020.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 6 punkterna 3, 8 och 12 samt avslår motionerna

2014/15:2841 av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD) yrkande 3 och

2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 62 och 63.

c) Krediter i Riksgäldskontoret
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2015

1. utnyttja en kredit i Riksgäldskontoret som uppgår till högst 40 000 000 000 kronor i händelse av krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden

2. besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 12 000 000 000 kronor för att tillgodose Försvarets materielverks behov av rörelsekapital

3. besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 7 000 000 000 kronor för att tillgodose Försvarsexportmyndighetens behov av rörelsekapital

4. besluta att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 300 000 000 kronor för beredskapsinvesteringar.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 6 punkterna 3, 8 och 12 samt avslår motionerna

2014/15:2841 av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD) yrkande 3 och

2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 62 och 63.

d) Investeringsplaner
Riksdagen godkänner investeringsplanen för

1. Försvarsmakten för 2015-2018 och bemyndigar regeringen att även i övrigt få fatta nödvändiga beslut beroende på oförutsedda förändrade förutsättningar.

Riksdagen godkänner vidare investeringsplanerna för

2. Kustbevakningen för 2015-2017 och

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för 2015-2017.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 6 punkterna 3, 8 och 12 samt avslår motionerna

2014/15:2841 av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD) yrkande 3 och

2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 62 och 63.

3. Ersättningar vid tjänstgöring i Försvarsmakten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att införa ett system med tidsdelmål med ekonomisk kompensa-tion liksom andra typer av incitament för vissa personalkategorier inom Försvarsmakten.

Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:1262 av Oscar Sjöstedt och Paula Bieler (SD) och

bifaller motion

2014/15:1425 av Edward Riedl (M).

Reservation 3 (S, MP, V)

4. Framtida inriktning för utgiftsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2841 av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD) yrkande 3 och

2014/15:1907 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 4 (M, C, FP, KD)