Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar m.m.

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1997/98:SfU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 1997

Beslut

Anslag till invandrare och flyktingar (SfU2)

Riksdagen godkände, med vissa ändringar, regeringens budgetförslag för utgiftsområdet Invandrare och flyktingar. Här ingår anslag till bl.a. kommunersättningar vid flyktingmottagande, mottagande av asylsökande, särskilda insatser i utsatta bostadsområden, Statens invandrarverk, Utlänningsnämnden samt den nya integrationsmyndigheten. Ändringarna jämfört med regeringens förslag gjordes med anledning av tidigare beslut om Diskrimineringsombudsmannen och Stiftelsen invandrartidningen (se 1997/98:SfU6 ). Det förlängda statsbidraget till Invandrartidningen finansierades med en minskning av anslaget till särskilda insatser i utsatta bostadsområden.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner, 1 proposition, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-11-04
Justering: 1997-12-02
Betänkande 1997/98:SfU2

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-12-15
4

Beslut

Beslut: 1997-12-16

Protokoll med beslut