Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2010/11:SfU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 2010

Beslut

Pengar till socialförsäkringsområdet (SfU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till budgetanslag inom socialförsäkringsområdet för 2011. Området omfattar ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp (cirka 94 miljarder kronor), ekonomisk trygghet vid ålderdom (cirka 40 miljarder kronor) och ekonomisk trygghet för familjer och barn (cirka 73 miljarder kronor). Vidare innebär budgetbeslutet: att sjukpenning ska kunna lämnas till en arbetslös under de första 14 dagarna i en sjukperiod, om det skulle framstå som oskäligt att den försäkrade ska anmäla sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen och vara beredd att ta ett arbete som svarar mot den sjukpenninggrundande inkomsten. att föräldrar från och med den 1 januari 2011 får rätt till ledighet med tillfällig föräldrapenning under tio dagar när deras barn under 18 år har avlidit. att regeringen får i uppdrag att ta fram en möjlighet till kortare karenstid för egenföretagare. att regeringen också får i uppdrag att göra en översyn av regelverket och tillämpningen av olika socialförsäkringsförmåner som kan komma ifråga vid graviditet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Redogörelsen läggs till handlingarna. Delvis bifall till motioner om karenstid för egenföretagare och motioner om socialförsäkringsförmåner vid graviditet. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2010-11-18, 2010-11-23

Pengar till socialförsäkringsområdet (SfU1)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till budgetanslag inom socialförsäkringsområdet för 2011. Området omfattar ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp (cirka 94 miljarder kronor), ekonomisk trygghet vid ålderdom (cirka 40 miljarder kronor) och ekonomisk trygghet för familjer och barn (cirka 73 miljarder kronor).

Vidare innebär budgetförslaget:

  • att sjukpenning ska kunna lämnas till en arbetslös under de första 14 dagarna i en sjukperiod, om det skulle framstå som oskäligt att den försäkrade ska anmäla sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen och vara beredd att ta ett arbete som svarar mot den sjukpenninggrundande inkomsten.
  • att föräldrar från och med den 1 januari 2011 får rätt till ledighet med tillfällig föräldrapenning under tio dagar när deras barn under 18 år har avlidit.
  • att regeringen får i uppdrag att ta fram en möjlighet till kortare karenstid för egenföretagare.

  • att regeringen också får i uppdrag att göra en översyn av regelverket och tillämpningen av olika socialförsäkringsförmåner som kan komma ifråga vid graviditet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.