Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2003/04:AU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 december 2003

Beslut

Anslag till arbetsmarknad och arbetsliv (AU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om anslag till arbetsmarknad och arbetsliv för 2004. Totalt fördelas 61,9 miljarder kronor på utgiftsområdet arbetsmarknad, främst till a-kassan och arbetsmarknadsprogram. På utgiftsområdet arbetsliv fördelas 1,1 miljarder. Anslaget för särskilda insatser för arbetshandikappade ökas med 119 miljoner kronor, vilket motsvarar omkring 1 000 fler lönebidragsplatser. Försöket med friår fortsätter under 2004 och beräknas kosta 65 miljoner kronor. Arbetsmiljöverket får även i fortsättningen pengar bland annat till den regionala skyddsombudsverksamheten och till förstärkning av tillsynsverksamheten. Under 2004 ska nära 1,2 miljarder av inkomsterna från energiskatt sättas undan hos Riksgäldskontoret. Pengarna ska senare användas till det system för individuell kompetensutveckling som riksdagen tidigare beslutat om (se 2001/02:AU10 ). Utskottet föreslår att riksdagen säger ja även till regeringens övriga förslag: Målet för arbetsmarknadspolitiken ska vara att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Det får därmed en tydligare inriktning på huvuduppgiften: att matcha lediga arbeten och arbetssökande. Riksdagen godkänner att målet för arbetslivspolitiken omformuleras till "goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män". Det utökade förstärkta anställningsstödet och stödet till utbildning av anställda avskaffas.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner. Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

1

Förslag

82 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2003-11-13
Justering: 2003-11-20
Betänkande publicerat: 2003-11-28
Trycklov: 2003-11-25
Reservationer 37
Betänkande 2003/04:AU1

Alla beredningar i utskottet

2003-11-13, 2003-11-11

Anslag till arbetsmarknad och arbetsliv (AU1)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om anslag till arbetsmarknad och arbetsliv för 2004. Totalt fördelas 61,9 miljarder kronor på utgiftsområdet arbetsmarknad, främst till a-kassan och arbetsmarknadsprogram. På utgiftsområdet arbetsliv fördelas 1,1 miljarder. Anslaget för särskilda insatser för arbetshandikappade ökas med 119 miljoner kronor, vilket motsvarar omkring 1 000 fler lönebidragsplatser. Försöket med friår fortsätter under 2004 och beräknas kosta 65 miljoner kronor. Arbetsmiljöverket får även i fortsättningen pengar bland annat till den regionala skyddsombudsverksamheten och till förstärkning av tillsynsverksamheten. Under 2004 ska nära 1,2 miljarder av inkomsterna från energiskatt sättas undan hos Riksgäldskontoret. Pengarna ska senare användas till det system för individuell kompetensutveckling som riksdagen tidigare beslutat om (se 2001/02:AU10). Utskottet föreslår att riksdagen säger ja även till regeringens övriga förslag: Målet för arbetsmarknadspolitiken ska vara att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Det får därmed en tydligare inriktning på huvuduppgiften: att matcha lediga arbeten och arbetssökande. Riksdagen godkänner att målet för arbetslivspolitiken omformuleras till "goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män". Det utökade förstärkta anställningsstödet och stödet till utbildning av anställda avskaffas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-12-02
4

Beslut

Beslut: 2003-12-02
30 förslagspunkter, 23 acklamationer, 7 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för politikområdet Arbetsmarknadspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 13 punkt 1 och avslår motion 2003/04:A339 yrkande 15.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m04807
c21001
fp43005
kd28005
v24006
mp15002
-0000
Totalt26148040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Mål för politikområdet Arbetslivspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att målet för politikområdet Arbetslivspolitik från och med 2004 skall vara "Goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män".
Riksdagen godkänner att målet för politikområdet Arbetslivspolitik från och med 2004 skall vara "Goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män".
Därmed avslår riksdagen motion 2003/04:A339 yrkande 25.

Reservation 2 (m)

3. Mål för politikområdet Jämställdhetspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:A339 yrkande 26.

Reservation 3 (m)

4. Allmän inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf289 yrkande 18, 2003/04:Sf325 yrkande 6, 2003/04:Sf326 yrkandena 7 i denna del, 8, 9 och 11, 2003/04:Sf327 yrkande 13, 2003/04:Sf355 yrkandena 3 och 5, 2003/04:Sf400 yrkande 4, 2003/04:Sf402 yrkandena 10 och 11, 2003/04:Sf404 yrkandena 12 och 13, 2003/04:So409 yrkande 3, 2003/04:So569 yrkande 3, 2003/04:N412 yrkande 19, 2003/04:N416 yrkandena 2-4, 2003/04:A226 yrkandena 1-5, 2003/04:A243, 2003/04:A247 yrkandena 1, 2 och 13, 2003/04:A249, 2003/04:A257 yrkandena 1, 3 och 4, 2003/04:A263 yrkandena 1, 2, 4-8, 19, 21 och 22, 2003/04:A270, 2003/04:A276, 2003/04:A290, 2003/04:A305 yrkandena 1-4, 8, 9, 11 och 16, 2003/04:A309 yrkandena 2, 5, 8 och 9, 2003/04:A310 yrkandena 1, 2 i denna del, 3, 6 och 7, 2003/04:A326 yrkande 3, 2003/04:A329 yrkandena 1-4, 6, 12 i denna del, 13, 16, 17, 24 och 25 i denna del, 2003/04:A330 yrkandena 2 i denna del, 3 och 4, 2003/04:A336, 2003/04:A339 yrkandena 1 och 4, 2003/04:A340, 2003/04:A341 yrkandena 1, 3 och 4, 2003/04:A354, 2003/04:A370 yrkande 7 i denna del och 2003/04:A371 yrkande 12.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)
Reservation 5 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m04807
c02101
fp04305
kd02805
v25005
mp11042
-0000
Totalt166140439

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Ungdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr232 yrkande 4, 2003/04:Kr361 yrkande 8, 2003/04:A279 och 2003/04:A329 yrkande 10.

Reservation 6 (m)
Reservation 7 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m00478
c21001
fp43005
kd02805
v25005
mp15002
-0000
Totalt234284740

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Invandrare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf402 yrkandena 5, 9, 13 och 15, 2003/04:N329 yrkande 7, 2003/04:A235, 2003/04:A268, 2003/04:A281 yrkandena 1 och 2 och 2003/04:A329 yrkande 12 i denna del.

Reservation 8 (m, c)
Reservation 9 (kd)
Reservation 10 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (m, c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m04708
c02011
fp43005
kd00285
v25005
mp10142
-0000
Totalt198674341

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:A203, 2003/04:A257 yrkande 8, 2003/04:A308 yrkandena 4, 5 och 9, 2003/04:A329 yrkande 8 och 2003/04:A370 yrkande 1.

Reservation 11 (m)
Reservation 12 (fp)
Reservation 13 (kd)
Reservation 14 (c)

8. Arbetshandikappade m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So569 yrkande 2, 2003/04:A241 yrkandena 1-7, 2003/04:A263 yrkandena 13 och 14, 2003/04:A305 yrkande 15, 2003/04:A310 yrkande 10 i denna del, 2003/04:A316 och 2003/04:A331.

Reservation 15 (m)
Reservation 16 (fp)
Reservation 17 (c)

9. Långtidssjukskrivna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf358 yrkande 4, 2003/04:A247 yrkande 7 och 2003/04:A352.

Reservation 18 (fp)
Reservation 19 (c)

10. Kulturarbetare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr254 yrkandena 1 och 13.

Reservation 20 (m)

11. Ändring i lagen om arbetsmarknadspolitiska program

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 13 punkt 2.

12. Avskaffande av det utökade förstärkta anställningsstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 13 punkt 7.

13. Avskaffande av stöd till utbildning av anställda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 13 punkt 8.

14. Lönebidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So569 yrkande 1, 2003/04:A214, 2003/04:A215, 2003/04:A233, 2003/04:A245, 2003/04:A272, 2003/04:A289, 2003/04:A295, 2003/04:A310 yrkande 10 i denna del, 2003/04:A329 yrkande 28 i denna del, 2003/04:A333 och 2003/04:A349.

Reservation 21 (fp)
Reservation 22 (kd)

15. Friåret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:A216, 2003/04:A256 yrkande 1 och 2003/04:A309 yrkande 4.

16. Samhall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:A263 yrkande 15, 2003/04:A310 yrkande 11 och 2003/04:A329 yrkande 28 i denna del.

Reservation 23 (c, fp, kd)

17. Lärlingsutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr232 yrkande 7, 2003/04:Ub399 yrkande 2, 2003/04:A305 yrkande 13 och 2003/04:A329 yrkande 11.

Reservation 24 (m)
Reservation 25 (kd)

18. Stöd till start av näringsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:A310 yrkande 9 och 2003/04:A327 yrkandena 1 och 2.

Reservation 26 (fp)

19. Aktivitetsgarantin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:A263 yrkande 9, 2003/04:A301 och 2003/04:A329 yrkande 5.

Reservation 27 (kd)
Reservation 28 (c)

20. Anställningsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:A329 yrkande 7.

Reservation 29 (kd)

21. Andra insatser för arbetslösa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:A223, 2003/04:A263 yrkande 11, 2003/04:A365 yrkandena 1 och 2 och 2003/04:A369.

Reservation 30 (c)
Reservation 31 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 31 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m450010
c00211
fp43005
kd26016
v25005
mp01502
-0000
Totalt269152243

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

22. Förmedlingsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:A305 yrkande 10 och 2003/04:A310 yrkande 5.

Reservation 32 (m)
Reservation 33 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 33 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m00487
c19012
fp04305
kd28005
v25005
mp15002
-0000
Totalt217434940

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

23. Arbetsmarknadsnämnder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:A221 och 2003/04:A263 yrkandena 3 och 10.

Reservation 34 (c)

24. Platsanmälningslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:A201 och 2003/04:A222.

25. Arbetskraftens rörlighet över gränserna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf324 yrkandena 3 och 4, 2003/04:N225 yrkande 4, 2003/04:A240 yrkande 3 och 2003/04:A259.

Reservation 35 (m)
Reservation 36 (v)

26. Gemenskapsinitiativet Equal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:A337.

27. System för individuell kompetensutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub396 yrkande 11, 2003/04:A227 yrkandena 1-4, 2003/04:A232, 2003/04:A263 yrkande 12, 2003/04:A305 yrkande 14, 2003/04:A307 yrkande 6, 2003/04:A308 yrkande 6, 2003/04:A309 yrkande 3 och 2003/04:A329 yrkande 15.

Reservation 37 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 37 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m04807
c02101
fp04305
kd12705
v25005
mp15002
-0000
Totalt170139040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

28. Ändring i arbetsmiljölagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 14 punkt 1.

29. Anslag på utgiftsområde 13 för 2004

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 13 punkterna 3-6 och 9 och avslår motionerna 2003/04:Fi240 yrkande 21 i denna del, 2003/04:Sf326 yrkandena 7 i denna del och 10, 2003/04:A263 yrkande 16, 2003/04:A310 yrkandena 2 i denna del, 4, 8, 10 och 14, de båda senare i denna del, 2003/04:A329 yrkandena 25 i denna del, 26, 27, 31, 32 och 34 i denna del, 2003/04:A330 yrkandena 1 och 2 i denna del, 2003/04:A339 yrkandena 2, 3 och 5-14, 2003/04:A363 och 2003/04:A370 yrkande 7 i denna del.

30. Anslag på utgiftsområde 14 för 2004

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 14 punkterna 2-6 och avslår motionerna 2003/04:Fi240 yrkande 21 i denna del, 2003/04:A258 yrkandena 9 och 10, 2003/04:A310 yrkande 14 i denna del, 2003/04:A329 yrkandena 29, 30, 33 och 34 i denna del, 2003/04:A339 yrkandena 16-24 och 2003/04:A364.