Utgiftsområdena 13 Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1999/2000:AU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 december 1999

Beslut

Anslag till arbetsmarknad och arbetsliv (AU1)

Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag om anslag för år 2000 till kontantstödet vid arbetslöshet och till arbetsmarknadspolitiken, arbetslivet, jämställdhetsområdet och statliga arbetsgivarfrågor. Beslutet innebär bl.a. att arbetsförmedlingarna får resurser för tillfällig personalförstärkning och att 14,65 miljoner kronor av inflytande arbetsmarknadsavgifter får användas för tillsynen av arbetslöshetsförsäkringen. När det gäller arbetsmarknadspolitiska åtgärder beslutades om ett anslag på 19,6 miljarder kronor. 130 miljoner kronor ska få användas under budgetåret för en försöksverksamhet med bristyrkesutbildning för anställda. Riksdagen beslutade också om flexiblare regler för datorteken. Den grupp som kan komma i fråga för det förstärkta anställningsstödet utvidgas. Kravet på att ha varit inskriven vid arbetsförmedlingen viss tid sänks från 3 till 2 år. Dessutom sker vissa andra uppmjukningar i reglerna. Bl.a. ska förstärkt anställningsstöd kunna komma i fråga för personer som lämnar Samhall för ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. När det gäller offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa (OTA) beslutade riksdagen om en längre avvecklingstid än regeringen föreslagit. Detta i avvaktan på regeringsförslag om insatser för personer som stått utanför den ordinarie arbetsmarknaden under lång tid. Riksdagen gav vidare regeringen i uppdrag att överväga om det finns situationer när det kan vara befogat med lönebidrag även i ett bestående anställningsförhållande. Riksdagen gjorde också ett uttalade om försäkringskostnader för arbetshjälpmedel. När det gäller personaluthyrnings- och bemanningsföretag gav riksdagen regeringen i uppdrag att göra en förutsättningslös översyn av verksamheten. Riksdagen avslog regeringens förslag att regeringen ska få ge tillstånd till ändringar av Samhall AB:s bolagsordning utan riksdagens godkännande.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

100 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1999-11-16
Betänkande 1999/2000:AU1

Alla beredningar i utskottet

1999-11-16, 1999-11-04

Anslag till arbetsmarknad och arbetsliv (AU1)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak godkänner regeringens förslag om anslag för år 2000 till kontantstödet vid arbetslöshet och till arbetsmarknadspolitiken, arbetslivet, jämställdhetsområdet och statliga arbetsgivarfrågor. Förslaget innebär bl.a. att arbetsförmedlingarna får resurser för tillfällig personalförstärkning och att 14,65 miljoner kronor av inflytande arbetsmarknadsavgifter får användas för tillsynen av arbetslöshetsförsäkringen. När det gäller arbetsmarknadspolitiska åtgärder föreslås ett anslag på 19,6 miljarder kronor. 130 miljoner kronor ska få användas under budgetåret för en försöksverksamhet med bristyrkesutbildning för anställda. Riksdagen föreslås också godkänna ett förslag om flexiblare regler för datorteken. Vidare utvidgas den grupp som kan komma i fråga för det förstärkta anställningsstödet. Kravet på att ha varit inskriven vid arbetsförmedlingen viss tid sänks från 3 till 2 år. Utskottet föreslår dessutom vissa andra uppmjukningar i reglerna. Bl.a. ska förstärkt anställningsstöd kunna komma i fråga för personer som lämnar Samhall för ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. När det gäller offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa (OTA) föreslår utskottet en längre avvecklingstid än regeringen i avvaktan på regeringsförslag om insatser för personer som stått utanför den ordinarie arbetsmarknaden under lång tid. Utskottet föreslår vidare att riksdagen ger regeringen i uppdrag att överväga om det finns situationer när det kan vara befogat med lönebidrag även i ett bestående anställningsförhållande. Riksdagen föreslås också göra ett uttalade om försäkringskostnader för arbetshjälpmedel. När det gäller personaluthyrnings- och bemanningsföretag föreslår utskottet att riksdagen ger regeringen i uppdrag att göra en förutsättningslös översyn av verksamheten. Regeringen föreslår att den ska få ge tillstånd till ändringar av Samhall AB:s bolagsordning utan riksdagens medgivande. Utskottet anser att förslag om ändring av Samhalls bolagsordning när det gäller mer grundläggande frågor även i fortsättningen bör godkännas av riksdagen. Riksdagen föreslås därför inte godkänna regeringens förslag på denna punkt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-12-07
4

Beslut

Beslut: 1999-12-08

Protokoll med beslut