Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna, m.m.

Finansutskottets betänkande 2000/01:FiU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 november 2000

Beslut

Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (FiU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om ramar för statsbudgetens 27 utgiftsområden och en beräkning av statsbudgetens inkomster för budgetåret 2001. Utgiftsramarna är styrande för riksdagens fortsatta behandling av budgetförslagen. Statsbudgeten visar för budgetåret 2001 ett överskott på drygt 40 miljarder kronor. Överskottet ska användas till att betala av på den svenska statsskulden.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande med bifall till propositionen beträffande de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken. Delvis bifall till propositionen beträffande beräkningen av överföringen av medel från AP-fonden för 2001. Utskottsinitiativ om att regeringen bemyndigas att svara för ett eventuellt kapitaltillskott till OM Gruppen AB vid en eventuell nyemission. Detta får till följd att låneramen för investeringar i anläggningstillgångar för 2001 utvidgas med 200 miljoner kronor. Därmed bifalls delvis propositionens förslag till låneram. Bifall till propositionen i övrigt dock med vissa ändringar i regeringens lagförslag i fråga om skatteuttaget på naturgas, metan och gasol som används som drivmedel samt vissa förtydliganden beträffande lagförslagen om avrundningen av det allmänna grundavdraget, skattereduktionen på förvärvsinkomster vid 2002 års taxering, underlaget för förmögenhetsskatt vid 2001 års taxering samt vissa övergångsbestämmelser. Förslaget om ändring i 7 kap. 1 § mervärdesskattelagen har överlämnats till SkU för en lagteknisk samordning med förslag i samma lagrum i prop. 2000/01:23. Avslag på samtliga motioner. Regeringens skrivelse om årsredovisning för staten 1999 läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

58 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2000-10-27
Justering: 2000-11-09
Trycklov: 2001-11-15
Betänkande 2000/01:FiU1

Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (FiU1)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om ramar för statsbudgetens 27 utgiftsområden och en beräkning av statsbudgetens inkomster för budgetåret 2001. Utgiftsramarna är styrande för riksdagens fortsatta behandling av budgetförslagen. Statsbudgeten visar för budgetåret 2001 ett överskott på drygt 40 miljarder kronor. Överskottet ska användas till att betala av på den svenska statsskulden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-11-22
4

Beslut

Beslut: 2000-11-22

Protokoll med beslut