Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna, m.m.

Finansutskottets betänkande 2003/04:FIU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 november 2003

Beslut

Utgiftsramar för statsbudgeten (FiU1)

Regeringen har lämnat förslag till statsbudget och utgiftsramar för de olika utgiftsområdena för 2004. Riksdagen sade ja till regeringens förslag men beslutade om några ändringar när det gäller skattepolitiken. Vården och tandvården får mer resurser och föräldraförsäkringen förstärks. Kommunerna får mer resurser så att fler lärare och andra specialister i skolan kan anställas, pensionerna förbättras, och studiebidraget för ungdomar förlängs med en månad. Högskoleutbyggnaden och satsningarna på forskningen fortsätter. Miljöanslagen höjs och bostadsbyggandet stimuleras. Rättsväsendet stärks. Insatserna för att öka invandrarnas deltagande på arbetsmarknaden förstärks. Åtgärder vidtas för att öka arbetskraftsdeltagandet bland arbetslösa, äldre och ungdomar. Det särskilda sysselsättningsstödet för kommuner och landsting förlängs till att gälla även 2004 samtidigt som det förstärks. De s.k. 3:12-reglerna i beskattningen av fåmansbolag reformeras stegvis med syfte att på sikt ge företagen en skattelättnad om 1 miljard kronor. Som ett led i den gröna skatteväxlingen reduceras den statliga inkomstskatten med 200 kr för alla med förvärvsinkomster. Samtidigt sänks den allmänna löneavgiften för företag och enskilda näringsidkare med 0,12 procentenheter. Den gröna skatteväxlingen omfattar nästa år ca 2 miljarder kronor. Koldioxidskatten höjs med 18 % för hushåll och i servicesektorn. Regeringens förslag innebär att tillverkningsindustrins och jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksnäringarnas skattebelastning hålls oförändrad genom en höjning av koldioxidskatterabatten. Riksdagen beslutade att vänta med att säga ja till den höjda skatterabatten till dess Europeiska kommissionen också sagt ja. Elskatten höjs med 1 öre/kWh för hushåll och servicesektorn och med 0,5 öre/kWh för tillverkningsindustrin, växthusnäringen och lantbruket från den 1 juli 2004. Dieselskatten höjs med 10 öre/liter och skatten på bekämpningsmedel höjs med 10 kr/kg. Kraftvärmeverkens energieffektiva produktion underlättas genom att de får möjlighet att göra avdrag efter samma regler som industrin. Riksdagen sade nej till regeringens förslag om nya avdragsregler för värmeleveranser till industrin till dess man vet vilka effekter förslaget har på fjärrvärmeverken.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionens punkter 27 och 33. I övrigt bifall till propositionen. Delvis bifall till motionerna Fi255 och Fi306 rörande kraftvärmebeskattningen. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

1

Förslag

56 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2003-10-28
Justering: 2003-11-10
Betänkande publicerat: 2003-11-18
Trycklov: 2003-11-14
Reservationer 17
Betänkande 2003/04:FIU1

Alla beredningar i utskottet

2003-10-28, 2003-10-23, 2003-09-30

Utgiftsramar för statsbudgeten (FiU1)

Regeringen har lämnat förslag till statsbudget och utgiftsramar för de olika utgiftsområdena för 2004. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag men beslutar om några ändringar när det gäller skattepolitiken. Vården och tandvården får mer resurser och föräldraförsäkringen förstärks. Kommunerna får mer resurser så att fler lärare och andra specialister i skolan kan anställas, pensionerna förbättras, och studiebidraget för ungdomar förlängs med en månad. Högskoleutbyggnaden och satsningarna på forskningen fortsätter. Miljöanslagen höjs och bostadsbyggandet stimuleras. Rättsväsendet stärks. Insatserna för att öka invandrarnas deltagande på arbetsmarknaden förstärks. Åtgärder vidtas för att öka arbetskraftsdeltagandet bland arbetslösa, äldre och ungdomar. Det särskilda sysselsättningsstödet för kommuner och landsting förlängs till att gälla även 2004 samtidigt som det förstärks. De s.k. 3:12-reglerna i beskattningen av fåmansbolag reformeras stegvis med syfte att på sikt ge företagen en skattelättnad om 1 miljard kronor. Som ett led i den gröna skatteväxlingen reduceras den statliga inkomstskatten med 200 kr för alla med förvärvsinkomster. Samtidigt sänks den allmänna löneavgiften för företag och enskilda näringsidkare med 0,12 procentenheter. Den gröna skatteväxlingen omfattar nästa år ca 2 miljarder kronor. Koldioxidskatten höjs med 18 % för hushåll och i servicesektorn. Regeringens förslag innebär att tillverkningsindustrins och jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksnäringarnas skattebelastning hålls oförändrad genom en höjning av koldioxidskatterabatten. Finansutskottet föreslår att riksdagen väntar med att säga ja till den höjda skatterabatten till dess Europeiska kommissionen också sagt ja. Elskatten höjs med 1 öre/kWh för hushåll och servicesektorn och med 0,5 öre/kWh för tillverkningsindustrin, växthusnäringen och lantbruket från den 1 juli 2004. Dieselskatten höjs med 10 öre/liter och skatten på bekämpningsmedel höjs med 10 kr/kg. Kraftvärmeverkens energieffektiva produktion underlättas genom att de får möjlighet att göra avdrag efter samma regler som industrin. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag om nya avdragsregler för värmeleveranser till industrin till dess man vet vilka effekter förslaget har på fjärrvärmeverken.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-11-19
4

Beslut

Beslut: 2003-11-19
19 förslagspunkter, 17 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken (avsnitt 1.3)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Finansplan m.m. punkt 1 och avslår motionerna 2003/04:Fi239 yrkandena 1 och 12-14, 2003/04:Fi240 yrkande 1 i denna del, 2003/04:Fi241 yrkandena 1, 3, 8, 9 och 11 samt 2003/04:Fi242 yrkande 1.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m04609
c01903
fp13809
kd02904
v25005
mp12005
-0000
Totalt165132052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Den ekonomiska och monetära unionen (avsnitt 1.4)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Fi208 yrkande 1 och 2003/04:Fi236.

3. Alternativ utformning av nuvarande överskottsmål (avsnitt 2.3.1)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Fi240 yrkande 5, 2003/04:Fi241 yrkandena 10, 12 och 13, 2003/04:Fi242 yrkande 5 och 2003/04:Fi295 yrkandena 1 och 5.

Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (c)

4. Mål för de offentliga finanserna 2004-2006 (avsnitt 2.3.2)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Finansplan m.m. punkt 4 och avslår motionerna 2003/04:Fi239 yrkande 4 och 2003/04:Fi240 yrkandena 6 och 7.

Reservation 5 (m)
Reservation 6 (fp)

5. Budgetförslagen för 2004 (avsnitten 2.4-2.12, 3 och 4.1)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Finansplan m.m. punkterna 2, 3, 6-10, 12, 27-32 och 34-40, de 13 senare i denna del, bifaller delvis proposition 2003/04:1 Finansplan m.m. punkt 33 i denna del och motionerna 2003/04:Fi255 och 2003/04:Fi306 yrkande 32 och avslår motionerna 2003/04:Fi202, 2003/04:Fi203, 2003/04:Fi204, 2003/04:Fi206, 2003/04:Fi212, 2003/04:Fi213, 2003/04:Fi221, 2003/04:Fi223 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Fi227, 2003/04:Fi233 yrkandena 1-3, 2003/04:Fi235, 2003/04:Fi239 yrkandena 2, 3, 5, 6 och 8-11, 2003/04:Fi240 yrkandena 1 i denna del, 2-4, 8, 10, 12, 28, 29, 31 och 33-36, 2003/04:Fi241 yrkandena 2, 4 och 5, 2003/04:Fi242 yrkandena 2, 3 i denna del, 4, 6 och 7, 2003/04:Fi248, 2003/04:Fi250 yrkandena 1-3, 2003/04:Fi270 yrkandena 1-41, 2003/04:Fi282, 2003/04:Fi287, 2003/04:Fi288, 2003/04:Fi291, 2003/04:Fi299, 2003/04:Fi300, 2003/04:Fi301, 2003/04:Fi304 yrkandena 1-23, 25-35 och 40, 2003/04:Fi305 yrkandena 3, 8, 10-13 och 17, 2003/04:Fi306 yrkandena 1-11, 14-28, 30, 31 och 33, 2003/04:Fi307 yrkandena 2-4 och 7, 2003/04:Fi308 yrkandena 2, 3, 6-9, 11-15 och 18, 2003/04:Sk299, 2003/04:Sk300 yrkandena 2-4, 2003/04:Sk306 yrkande 1, 2003/04:Sk310 yrkandena 2-4, 2003/04:Sk350 yrkande 1, 2003/04:Sk363, 2003/04:Sk459 yrkande 4, 2003/04:Sf289 yrkande 20, 2003/04:Sf398 yrkandena 4, 6 och 7, 2003/04:So418 yrkande 19, 2003/04:Kr282 yrkande 13, 2003/04:MJ435 yrkandena 3 och 4, 2003/04:N248 yrkandena 9 och 10, 2003/04:N342 yrkande 3 och 2003/04:A258 yrkandena 2-4 och 7.

Reservation 7 (m)
Reservation 8 (fp)
Reservation 9 (kd)
Reservation 10 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270116
m04708
c00193
fp00399
kd00294
v25005
mp11015
-0000
Totalt163478950

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Finansplan m.m. punkterna 28-32 och 34-40, alla i denna del, och bifaller delvis proposition 2003/04:1 Finansplan m.m. punkterna 27 och 33, båda i denna del.

7. Beräkning av utgifterna på utgiftsområden för 2005 och 2006 (avsnitt 4.2)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Finansplan m.m. punkt 11 och avslår motionerna 2003/04:Fi239 yrkande 7, 2003/04:Fi240 yrkandena 9 och 11, 2003/04:Fi241 yrkandena 6 och 7 samt 2003/04:Fi242 yrkande 3 i denna del.

Reservation 11 (m)
Reservation 12 (fp)
Reservation 13 (kd)
Reservation 14 (c)

8. Bemyndigande om upplåning (avsnitt 4.3)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Finansplan m.m. punkt 5.

9. Lån för myndigheternas investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål (avsnitt 4.4.1)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Finansplan m.m. punkt 13.

10. Myndigheternas räntekontokrediter (avsnitt 4.4.2)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Finansplan m.m. punkt 14.

11. Sjunde AP-fondsstyrelsens lån och räntekontokredit i Riksgäldskontoret (avsnitt 4.4.3)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Finansplan m.m. punkt 15.

12. Bemyndigande för ramanslag (avsnitt 4.5)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Finansplan m.m. punkt 16.

13. Reservationsanslag blir ramanslag (avsnitt 5.1)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Finansplan m.m. punkt 17 i denna del.

14. Budgeteringsmarginalen (avsnitt 5.2)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Finansplan m.m. punkt 17 i denna del och avslår motion 2003/04:Fi295 yrkandena 2, 3 och 6.

Reservation 15 (fp)

15. Effekter av besparingar (avsnitt 5.3)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Fi225, 2003/04:Fi226 och 2003/04:Fi252.

16. Omstrukturering av statliga företag (avsnitt 5.4)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Fi240 yrkande 30.

Reservation 16 (fp)

17. Vårpropositionens innehåll (avsnitt 5.5)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Fi295 yrkande 4.

Reservation 17 (fp)

18. Långsiktig ekonomisk tillväxt (avsnitt 5.6)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Fi245 och 2003/04:Fi303.

19. Barnbilaga i budgetpropositionen (avsnitt 5.7)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Fi232 och 2003/04:So500 yrkande 1.