Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna

Finansutskottets betänkande 1997/98:FiU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 november 1997

Beslut

Utgiftsramar och statsbudgetens inkomster (FiU1)

Riksdagen fastställde de totala inkomsterna för 1998 års statsbudget samt ramarna för de olika utgiftsområdena. Inkomsterna för 1998 beräknades till 676,1 miljarder kronor, drygt 100 miljoner kronor högre än vad regeringen föreslagit i budgetpropositionen. Utgifterna beräknades till 691 miljarder kronor. Det statliga upplåningsbehovet för 1998 beräknades därmed till 14,9 miljarder kronor. Riksdagen godkände även regeringens förslag till ändrade skatter och avgifter som påverkar statsbudgetens inkomster. Det innebar bl.a. att reseavdraget höjdes från 13 till 15 kr och att gränsen för avdragsgilla kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen höjdes från 6 000 till 7 000 kr. Beslutet medförde vidare en förlängning av ROT-avdraget samt förändringar av förmögenhetsskatten.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

83 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-10-28
Justering: 1997-11-06
Betänkande 1997/98:FiU1

Alla beredningar i utskottet

1997-10-28

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-11-19
4

Beslut

Beslut: 1997-11-20

Protokoll med beslut