Utrikeshandel och internationella investeringar

Utrikesutskottets betänkande 1998/99:UU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 1999

Beslut

Motioner om utrikeshandel och internationella investeringar (UU12)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om utrikeshandel och internationella investeringar.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1999-04-20
Justering: 1999-05-04
Betänkande 1998/99:UU12

Alla beredningar i utskottet

1999-04-20, 1999-04-13, 1999-03-16

Motioner om utrikeshandel och internationella investeringar (UU12)

Utrikesutskottet besvarar eller avstyrker motioner från allmänna motionstiden 1998 om utrikeshandel och internationella investeringar. Utskottet tar i behandlingen av motionerna upp utrikeshandeln i ett vidare utrikespolitiskt perspektiv. Bl.a. behandlas de effekter som globaliseringen av världsekonomin har när det gäller utveckling i den tredje världen, gemensam säkerhet, miljön samt demokrati och mänskliga rättigheter. Utskottet anför bl.a. att en fri handel över nationsgränserna generellt leder till högre sysselsättning och ökat välstånd. Detta gäller inte minst u-länderna. En allt friare världsmarknad har varit en bidragande orsak till den snabba ekonomiska tillväxt som en stor del av världen åtnjutit sedan det andra världskrigets slut.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-06-01
4

Beslut

Beslut: 1999-06-02

Protokoll med beslut