Utrikesutskottets betänkande i anledning av Kungl. Maj:ts i prop. 1973:1 gjorda framställningar rörande utgifterna för budgetåret 1973/74 inom utrikesdepartementets verksamhetsområde jämte motioner

Utrikesutskottets bet 1973:UU1

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut