Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2007–2011

Finansutskottets bet 2011/12:FiU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 juni 2012

Beslut

Statens upplåning och skuldförvaltning 2007-2011 har utvärderats (FiU30)

Regeringen har utvärderat statens upplåning och förvaltning av statsskulden 2007-2011. Förutsättningarna har varierat kraftigt under perioden. Statens finanser gick från ett överskott i början av perioden till ett underskott under åren med finanskris och till ett överskott igen under 2011.

Finansutskottets intryck är att statens upplåning och förvaltning av statsskulden har fungerat väl trots den ekonomiska oron. Både statsskulden och ränteutgifterna har minskat under perioden. Utskottet bedömer att regeringens riktlinjer har bidragit till en lägre upplåningskostnad samtidigt som riskerna verkar ha varit väl avvägda. Utskottets intryck av Riksgäldskontorets verksamhet under utvärderingsperioden är gott.

Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-05-22
Justering: 2012-06-07
Betänkande publicerat: 2012-06-11
Trycklov: 2012-06-11
bet 2011/12:FiU30

Alla beredningar i utskottet

2012-05-22

Statens upplåning och skuldförvaltning 2007-2011 har utvärderats (FiU30)

Regeringen har utvärderat statens upplåning och förvaltning av statsskulden 2007-2011. Förutsättningarna har varierat kraftigt under perioden. Statens finanser gick från ett överskott i början av perioden till ett underskott under åren med finanskris och till ett överskott igen under 2011.

Finansutskottets intryck är att statens upplåning och förvaltning av statsskulden har fungerat väl trots den ekonomiska oron. Både statsskulden och ränteutgifterna har minskat under perioden. Utskottet bedömer att regeringens riktlinjer har bidragit till en lägre upplåningskostnad samtidigt som riskerna verkar ha varit väl avvägda. Utskottets intryck av Riksgäldskontorets verksamhet under utvärderingsperioden är gott.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-06-19
4

Beslut

Beslut: 2012-06-19
3 förslagspunkter, 3 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens riktlinjebeslut för statsskuldsförvaltningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om regeringens beslut om riktlinjer för statens upplåning och skuldförvaltning.

2. Utvärdering av Riksgäldskontorets strategiska och operativa beslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om Riksgäldskontorets strategiska och operativa beslut om upplåning och skuldförvaltning.

3. Regeringens skrivelse 2011/12:104

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2011/12:104 till handlingarna.