Utveckling av den nationella strategin för attförverkliga FN:s konvention om barnets rättighetersamt andra barnfrågor

Socialutskottets betänkande 2003/04:SOU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 maj 2004

Beslut

Barnkonventionen i Sverige (SoU9)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om hur den tänker fortsätta arbeta för att Sverige ska leva upp till FN:s konvention om barnens rättigheter. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra något mer.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Barnkonventionen i Sverige (SoU9)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om hur den tänker fortsätta arbeta för att Sverige ska leva upp till FN:s konvention om barnens rättigheter. Socialutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra något mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.