Utvecklingen av den ekonomiska styrningen

Finansutskottets betänkande 1999/2000:FiU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 1999

Beslut

Utvecklingen av den ekonomiska styrningen (FiU13)

Riksdagen beslutade om riktlinjer för den fortsatta utvecklingen av den ekonomiska styrningen i staten. Det kommande utvecklingsarbetet och analysen syftar i huvudsak till att få de olika delarna i den ekonomiska styrningen att i ökad utsträckning stödja varandra, bl.a. genom en tydligare koppling mellan finansiell styrning och resultatstyrning.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 1999-12-02
Betänkande 1999/2000:FiU13

Utvecklingen av den ekonomiska styrningen (FiU13)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag riktlinjer för den fortsatta utvecklingen av den ekonomiska styrningen i staten. Det kommande utvecklingsarbetet och analysen syftar i huvudsak till att få de olika delarna i den ekonomiska styrningen att i ökad utsträckning stödja varandra, bl.a. genom en tydligare koppling mellan finansiell styrning och resultatstyrning. I finansutskottets betänkande redovisas härutöver några utgångspunkter som ur ett riksdagsperspektiv är särskilt angelägna att beakta i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-12-15
4

Beslut

Beslut: 1999-12-16

Protokoll med beslut