Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2022

Beslut

Skärpta regler för utvisning på grund av brott (SfU28)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om skärpta regler för utvisning på grund av brott. Regeringens förslag innebär bland annat att

 • utvisning på grund av brottets allvar ska kunna ske vid lägre straffvärden än i dag
 • det ska ställas högre krav på utlänningens etablering i det svenska samhället för att han eller hon inte ska bli utvisad
 • kravet på synnerliga skäl för utvisning när utlänningen vistats länge i Sverige ska tas bort
 • förbudet mot att i vissa fall utvisa den som kom till Sverige som ung tas bort och ska ersättas med kvalificerade krav för utvisning
 • domstolen inte längre ska beakta det men som utlänningen förorsakas genom utvisningen vid straffmätningen och valet av påföljd
 • återreseförbuden blir längre och ska börja löpa vid dagen för utresa.

Regeringen föreslår även att det ska ges ökade möjligheter att neka uppehållstillstånd för en utlänning som har begått brott och att skyddet mot återkallelse av uppehållstillstånd ska stärkas för den som har blivit utsatt för våld eller allvarliga kränkningar i en nära relation.

De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2022.

Riksdagen riktar även uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om bland annat att

 • återfallsbrottslighet lättare ska kunna leda till utvisning
 • återkomma med förslag om inhibition vid icke bestående verkställighetshinder, så att en utvisning kan verkställas så snart det inte längre finns något hinder
 • den som har utvisats på grund av brott mot familjemedlem inte ska kunna återvända till Sverige på grund av anknytning till brottsoffren.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 2 och 3. Bifall till propositionen punkt 1 i denna del. Bifall till motionerna 2021/22:2527 yrk. 18 2021/22:3065, yrk. 3 2021/22:3785, yrk 3 2021/22:3787, yrk 16 och 17 2021/22:3842, yrk. 37-40 2021/22:4667, yrk 2 2021/22:4676, yrk 2, 5-7, 9-11 och 13 och 2021/22:4681, yrk. 3 och 6 Delvis bifall till motionerna 2021/22:2527, yrk. 13 2021/22:2561, yrk. 15 2021/22:4189, yrk. 32 2021/22:4667, yrk. 4 2021/22: 4681, yrk 1 och 2021/22:4685, yrk. 1, 2, 5 och 7 I övrigt avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 10 under punkt 8, reservation 11 under punkt 9, reservation 13 under punkt 11 samt reservation 18 under punkt 15, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-05-05, 2022-05-19, 2022-05-31

Skärpta regler för utvisning på grund av brott (SfU28)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om skärpta regler för utvisning på grund av brott. Regeringens förslag innebär bland annat att

 • utvisning på grund av brottets allvar ska kunna ske vid lägre straffvärden än i dag
 • det ska ställas högre krav på utlänningens etablering i det svenska samhället för att han eller hon inte ska bli utvisad
 • kravet på synnerliga skäl för utvisning när utlänningen vistats länge i Sverige ska tas bort
 • förbudet mot att i vissa fall utvisa den som kom till Sverige som ung tas bort och ska ersättas med kvalificerade krav för utvisning
 • domstolen inte längre ska beakta det men som utlänningen förorsakas genom utvisningen vid straffmätningen och valet av påföljd
 • återreseförbuden blir längre och ska börja löpa vid dagen för utresa.

Regeringen föreslår även att det ska ges ökade möjligheter att neka uppehållstillstånd för en utlänning som har begått brott och att skyddet mot återkallelse av uppehållstillstånd ska stärkas för den som har blivit utsatt för våld eller allvarliga kränkningar i en nära relation.

De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2022.

Utskottet riktar även uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen bland annat om att

 • återfallsbrottslighet lättare ska kunna leda till utvisning
 • domstolen alltid ska pröva frågan om utvisning vid hedersrelaterade brott och hatbrott
 • bedömningen av ett verkställighetshinder för en utvisning ska göras i nära anslutning till att straffet har avtjänats
 • återkomma med förslag om inhibition vid icke bestående verkställighetshinder, så att en utvisning kan verkställas så snart det inte längre finns något hinder
 • skärpta regler för återreseförbud vid allvarliga brott och skärpta straff för olovlig vistelse efter ett återreseförbud
 • genomförandet av EU-regler som gäller möjligheterna att återkalla ett uppehållstillstånd bör ses över
 • den som har utvisats på grund av brott mot familjemedlem inte ska kunna återvända till Sverige på grund av anknytning till brottsoffren.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.