Val av ledamot i skattenämnd, m.m. (prop. 2004/05:99)

Skatteutskottets betänkande 2004/05:SKU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 maj 2005

Beslut

Val av ledamot i skattenämnd (SkU28)

Bestämmelserna om val av ledamot i skattenämnd ska anpassas till skatteförvaltningens nya organisation och baseras på var skattekontoret och dess beslutande arbetsenheter ligger. Dessutom ändras reglerna för vilka uppgifter som får lämnas ut till enskild från beskattningsdatabasen. Lagändringarna börjar gälla den 1 juni 2005. Lagen om utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga och lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden ändras från och med den 1 juli 2005. Riksdagen sade ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

34 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-04-12
Justering: 2005-04-26
Betänkande publicerat: 2005-04-28
Trycklov: 2005-04-28
Reservationer 8
Betänkande 2004/05:SKU28

Alla beredningar i utskottet

2005-04-12

Val av ledamot i skattenämnd (SkU28)

Bestämmelserna om val av ledamot i skattenämnd ska anpassas till skatteförvaltningens nya organisation och baseras på var skattekontoret och dess beslutande arbetsenheter ligger. Dessutom ska reglerna ändras för vilka uppgifter som får lämnas ut till enskild från beskattningsdatabasen. Det föreslår skatteutskottet som därmed säger ja till ett förslag från regeringen. De nya bestämmelserna föreslås börja gälla den 1 juni 2005. Utskottet godkänner också regeringens förslag till ändringar i lagen om utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga och lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden. Dessa lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2005. Skatteutskottet föreslår vidare att riksdagen säger nej till motioner från 2004 som tar upp frågor på taxerings- och skattebetalningsområdet med hänvisning till att utskottet behandlat de flesta av frågorna under åren 2003 och 2004. Utskottet hänvisar också till att det pågår ett arbete i Regeringskansliet eller på annat håll vad gäller en del av frågorna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-05-11
4

Beslut

Beslut: 2005-05-11
8 förslagspunkter, 6 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Val av ledamot i skattenämnd, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar de i bilaga 2 till detta betänkande återgivna förslagen till
1. lag om ändring i taxeringslagen (1990:324),
2. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,
3. lag om ändring i lagen (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga, och
4. lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:99.

2. Kontroll, revision, svartarbete, kassaapparater, entreprenadavdrag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sk276, 2004/05:Sk296, 2004/05:Sk308, 2004/05:Sk327, 2004/05:Sk477, 2004/05:Sk479 yrkandena 1 och 2, 2004/05:MJ440 yrkande 2, 2004/05:N393 yrkande 22 och 2004/05:A350 yrkande 9.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (kd)
Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1220022
m05104
c18004
fp340113
kd002310
v30215
mp12023
-0001
Totalt189514762

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Särskilda regler om inbetalning av skatt m.m. i samband med stormen i södra Sverige i januari 2005

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ5 yrkandena 30-32.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

4. Deklarationsblankett och slutskattebesked

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sk203, 2004/05:Sk220, 2004/05:Sk264, 2004/05:Sk345, 2004/05:Sk378 och 2004/05:N409 yrkande 34.

Reservation 5 (m, kd)

5. Lönebesked

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sk279, 2004/05:Sk427, 2004/05:Sk442 och 2004/05:Sf357 yrkande 10.

Reservation 6 (m, kd)

6. Uppbörd av avgift till trossamfund och ideella föreningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sk334.

7. Nordiskt skattekontor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:U309 yrkande 4.

8. Rättssäkerhetsfrågor, skatteprocessen, eftertaxering, skattetillägg, förseningsavgift och generalklausulen i skatteflyktslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sk206, 2004/05:Sk234, 2004/05:Sk302, 2004/05:Sk312, 2004/05:Sk337, 2004/05:Sk367, 2004/05:Sk407, 2004/05:Sk409, 2004/05:Sk452 yrkande 27, 2004/05:Sk454 yrkande 5, 2004/05:Ju426 yrkande 2 och 2004/05:N305 yrkande 13.

Reservation 7 (m, c, fp, kd)
Reservation 8 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1220022
m05104
c01804
fp035013
kd02409
v20225
mp9053
-0001
Totalt1331282761

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag