Valfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2001/02:KU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 februari 2002

Beslut

Generell rätt att brevrösta utomlands (KU8)

Riksdagen beslutade, med anledning av motionsförslag, bl.a. att införa en generell rätt för väljare att brevrösta utomlands. Riksdagen gick därmed emot regeringens förslag. Det ska fortfarande vara möjligt att rösta hos svenska utlandsmyndigheter. Riksdagen godkände vidare regeringens förslag att häktade och anhållna personer inte ska gå miste om sin rösträtt utan ska kunna rösta via bud. I dag är reglerna utformade så att endast personer som är sjuka, funktionshindrade eller gamla kan rösta genom bud. Vallokaler ska, så långt som möjligt, vara tillgängliga för personer med funktionshinder. Kommunerna ska sträva efter att välja vallokaler som är anpassade efter funktionshindrades behov och önskemål.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2002-01-24
Justering: 2002-01-29
Trycklov: 2002-01-29
Reservationer 6
Betänkande 2001/02:KU8

Alla beredningar i utskottet

2002-01-24, 2002-01-22, 2002-01-17, 2001-12-14, 2001-12-12, 2001-11-29

Generell rätt att brevrösta utomlands (KU8)

Konstitutionsutskottet föreslår, med anledning av motionsförslag, att riksdagen bl.a. beslutar att införa en generell rätt för väljare att brevrösta utomlands. Utskottet går därmed emot regeringens förslag. Det ska fortfarande vara möjligt att rösta hos svenska utlandsmyndigheter. Utskottet föreslår vidare att riksdagen godkänner regeringens förslag att häktade och anhållna personer inte ska gå miste om sin rösträtt utan ska kunna rösta via bud. I dag är reglerna utformade så att endast personer som är sjuka, funktionshindrade eller gamla kan rösta genom bud. Vallokaler ska vidare, så långt som möjligt, vara tillgängliga för personer med funktionshinder. Kommunerna ska sträva efter att välja vallokaler som är anpassade efter funktionshindrades behov och önskemål.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-02-06
4

Beslut

Beslut: 2002-02-06
22 förslagspunkter, 18 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förtidröstning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till 9 kap. 4 § vallagen (1997:157). Därmed avslår riksdagen motionerna 2001/02:K20 yrkandena 1 och 2 samt 2001/02:K21 yrkande 1.

2. Vallokalers tillgänglighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till 10 kap. 8 § vallagen (1997:157) med den ändringen att ordet tryggande byts mot betryggande. Därmed avslår riksdagen motionerna 2001/02:K23 yrkande 1 och 2001/02:K371 yrkande 3.

Reservation 1 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m700011
c14202
fp0000
kd35007
v35008
mp11005
-2000
Totalt28516048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Brevröstning för väljare som vistas utomlands

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad utskottet föreslår om brevröstning. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2001/02:K21 yrkande 2, 2001/02:K22 yrkande 1 och 2001/02:K23 yrkande 2.

4. Lagen (1997:159) om brevröstning i vissa fall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets i bilaga 3 intagna förslag till lag om ändring i lagen (1997:159) om brevröstning i vissa fall.

5. Lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar utom såvitt avser förslaget till ändring i 2 kap. 8 §, vilket avslås, samt beslutar att lagen om ändring skall träda i kraft den 1 april 2002.

6. Rättelse av röstlängd som gäller utlandssvenskar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till 7 kap. 12 § vallagen (1997:157) samt tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om en översyn av lagstiftningen.

7. Överklagande av beslut med anledning av begäran om rättelse i röstlängden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar det av utskottet i bilaga 3 intagna förslaget till 19 kap. 2 § vallagen (1997:157).

8. Rätten att kandidera i flera valkretsar i riksdagsvalet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K267 yrkande 1 och 2001/02:K323 yrkande 2.

9. Statligt stöd till partier som är eller varit representerade i riksdagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier med den ändringen att lagen skall träda i kraft den 1 april 2002. Därmed avslår riksdagen motion 2001/02:K24.

Reservation 2 (mp)

10. Ändringar i vallagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i vallagen (1997:157), i den mån förslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan under punkterna 2, 6 och 7, dock med den ändringen att lagen skall träda i kraft den 1 april 2002. Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2001/02:53.

11. Regeringens lagförslag i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till a) lag om ändring i folkomröstningslagen (1979:369), b) lag om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor, c) lag om upphävande av lagen (1993:1403) om försöksverksamhet vid de allmänna valen år 1994, och d) lag om upphävande av lagen (1994:285) om försök i vissa kommuner där väljarna skall kunna avge en särskild personröst vid de allmänna valen år 1994, dock med den ändringen att lagarna under a) och b) skall träda i kraft den 1 april 2002.

12. Personval

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K204, 2001/02:K220, 2001/02: K236 yrkande 18, 2001/02:K267 yrkande 2, 2001/02:K279, 2001/02: K371 yrkande 5, 2001/02:K394, 2001/02:K424, 2001/02:K323 yrkandena 1 och 3 samt 2001/02:K309.

Reservation 3 (m, c, fp)
Reservation 4 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m069111
c01602
fp01402
kd00366
v35008
mp12004
-0200
Totalt1651013746

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Personval och kampanjbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K381 yrkande 15.

Reservation 5 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1161113
m700011
c16002
fp14002
kd35106
v34108
mp01204
-2000
Totalt28715146

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Kommunala utjämningsmandat, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K323 yrkande 5 och 2001/02:K291.

15. Utformning av valkretsar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K295.

16. Västra Götalands västra valkrets

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K322.

17. Internetröstning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K21 yrkande 3, 2001/02:K22 yrkande 2, 2001/02:K285, 2001/02:K304 och 2001/02:T466 yrkande 5.

Reservation 6 (m, kd)

18. Blanka valsedlar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K253 och 2001/02:K334.

19. Legitimationskrav vid val

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K260.

20. Informationsinsatser för ökat valdeltagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K318.

21. Synskadades rätt till valhemlighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K261.

22. Gemensamma valsedlar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K263.