Vårändringsbudget för 2012

Finansutskottets betänkande 2011/12:FiU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 juni 2012

Beslut

Vårändringsbudget för 2012 (FiU21)

Statsbudgeten för 2012 ändras. Ändringarna gäller nivån på 27 anslag inom 13 utgiftsområde och innebär att 18 anslag höjs och 9 anslag sänks. Förändringarna innebär att statsbudgeten ökar med 3,4 miljarder kronor. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. På förslag av trafikutskottet beslutade riksdagen också att användningen för anslaget 1:2 Banhållning vidgas. Ändringen gör att anslaget även får användas för sjöfartsobjekt som omfattas av en trafikslagsövergripande nationell planen för 2010-2021.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen och utskottets initiativ. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-05-29
Justering: 2012-06-07
Betänkande publicerat: 2012-06-13
Trycklov: 2012-06-12
Reservationer 1
Betänkande 2011/12:FiU21

Alla beredningar i utskottet

2012-05-29

Vårändringsbudget för 2012 (FiU21)

Statsbudgeten för 2012 ändras. Ändringarna gäller nivån på 27 anslag inom 13 utgiftsområde och innebär att 18 anslag höjs och 9 anslag sänks. Förändringarna innebär att statsbudgeten ökar med 3,4 miljarder kronor. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. På förslag av trafikutskottet föreslår utskottet också att användningen för anslaget 1:2 Banhållning vidgas. Ändringen gör att anslaget även får användas för sjöfartsobjekt som omfattas av en trafikslagsövergripande nationell planen för 2010-2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-06-19
4

Beslut

Beslut: 2012-06-19
21 förslagspunkter, 20 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 19 juni 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Användningen av anslaget 1:1 Biståndsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:1 Biståndsverksamhet under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:99 punkt 1.

2. Bemyndigande för anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 670 000 000 kronor 2013-2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:99 punkt 2.

3. Bemyndigande för anslaget 6:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för anslaget 6:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 821 000 000 kronor 2013-2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:99 punkt 3.

4. Användningen av anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:99 punkt 4.

5. Bemyndigande för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 500 000 000 kronor 2013-2017.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:99 punkt 5.

6. Avveckling av Statens bostadskreditnämnd och användningen av anslaget 1:1 Statens bostadskreditnämnd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att Statens bostadskreditnämnd (BKN) avvecklas under 2012 och godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:1 Statens bostadskreditnämnd under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:99 punkt 6 och avslår motion
2011/12:Fi19 av Carina Herrstedt och Erik Almqvist (båda SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1020010
M100007
MP22003
FP21003
C21002
SD01900
V00190
KD17002
-0001
Totalt283191928

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Bemyndigande att förvärva och senare avyttra aktier i Miljömärkning Sverige AB samt användningen av anslaget 3:6 Bidrag till miljömärkning av produkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att dels förvärva Sveriges Standardiseringsförbunds aktier i Miljömärkning Sverige AB, dels senare avyttra upp till 90 procent av aktierna samt godkänner den föreslagna användningen av anslaget 3:6 Bidrag till miljömärkning av produkter under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:99 punkt 7.

8. Bemyndigande för anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 489 000 000 kronor 2013-2020.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:99 punkt 8.

9. Bemyndigande för anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 190 000 000 kronor 2013-2037.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:99 punkt 9.

10. Bemyndigande för anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 718 000 000 kronor 2013-2022.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:99 punkt 10.

11. Bemyndigande för anslaget 1:15 Hållbara städer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för anslaget 1:15 Hållbara städer under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 125 000 000 kronor 2013-2017.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:99 punkt 11.

12. Användningen av anslaget 1:17 Havs- och vattenmyndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:17 Havs- och vattenmyndigheten under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:99 punkt 12.

13. Bemyndigande för anslaget 1:1 Väghållning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för anslaget 1:1 Väghållning under utgiftsområde 22 Kommunikationer ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 40 000 000 000 kronor 2013-2040.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:99 punkt 13.

14. Bemyndigande för anslaget 1:2 Banhållning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för anslaget 1:2 Banhållning under utgiftsområde 22 Kommunikationer ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 77 000 000 000 kronor 2013-2050.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:99 punkt 14.

15. Användning av anslaget 1:2 Banhållning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att anslaget 1:2 Banhållning även får användas för åtgärder inom sjöfarten som omfattas av den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2010-2021. Därmed bifaller riksdagen utskottets förslag.

16. Avveckling av affärsverket Statens järnvägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att affärsverket Statens järnvägar avvecklas.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:99 punkt 15.

17. Bemyndigande för anslaget 2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för anslaget 2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation under utgiftsområde 22 Kommunikationer ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 170 000 000 kronor 2013 och 2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:99 punkt 16.

18. Användningen av anslaget 1:6 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:6 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:99 punkt 17.

19. Bemyndigande för anslaget 1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för anslaget 1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 49 000 000 kronor 2013 och högst 37 000 000 kronor 2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:99 punkt 18.

20. Överlåtelse av statens aktier i Innovationsbron AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att överlåta statens aktier i Innovationsbron AB till Almi Företagspartner AB och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra transaktionen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:99 punkt 19.

21. Ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade anslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt specifikationen i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:99 punkt 20.