Vårändringsbudget för 2014

Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 juni 2014

Beslut

Vårändringsbudget för 2014 och äganderätten till Karlskronavarvet (FiU21)

Statens budget för 2014 ändras. Ändringarna gäller totalt 23 anslag inom 7 utgiftsområden. 13 anslag höjs och 10 sänks. Ändringarna betyder att anslagen på statens budget ökar med 2,1 miljarder kronor.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten att köpet av stridsflygsystemet Jas 39 E även ska få omfatta nyproduktion av komponenter och flygplan.

Regeringen tar även upp att Försvarsmaktens undervattensförmåga har stor betydelse för landets säkerhet. Riksdagen uppmanade i ett tillkännagivande regeringen att se till att statens möjlighet till inflytande över äganderätten till Karlskronavarvet säkras. På Karlskronavarvet tillverkas ubåtar och annan materiel med stor betydelse för försvarets undervattensförmåga. Saab AB förhandlar i dagsläget om att köpa Karlskronavarvet. Regeringen ska kunna ingå avtal med Saab för kostnader som kan drabba bolaget till följd av miljöskador på varvets fastigheter fram till dess att företaget köpt varvet.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen beslutar om ett bemyndigande och ett tillkännagivande när det gäller verksamheten vid Karlskronavarvet.Bifall till proposition. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-05-08
Justering: 2014-06-05
Betänkande publicerat: 2014-06-09
Trycklov: 2014-06-05
Reservationer 4
Betänkande 2013/14:FiU21

Vårändringsbudget för 2014 och äganderätten till Karlskronavarvet (FiU21)

Statens budget för 2014 ändras. Ändringarna gäller totalt 23 anslag inom 7 utgiftsområden. 13 anslag höjs och 10 sänks. Ändringarna betyder att anslagen på statens budget ökar med 2,1 miljarder kronor.

I vårändringsbudgeten föreslår regeringen också att köpet av stridsflygsystemet Jas 39 E även ska få omfatta nyproduktion av komponenter och flygplan.

Regeringen tar även upp att Försvarsmaktens undervattensförmåga har stor betydelse för landets säkerhet. Finansutskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att se till att statens möjlighet till inflytande över äganderätten till Karlskronavarvet säkras. På Karlskronavarvet tillverkas ubåtar och annan materiel med stor betydelse för försvarets undervattensförmåga. Saab AB förhandlar i dagsläget om att köpa Karlskronavarvet. Utskottet föreslår också att regeringen ska kunna ingå avtal med Saab för kostnader som kan drabba bolaget till följd av miljöskador på varvets fastigheter fram till dess att företaget köpt varvet. Förslaget är ett utskottsinitiativ.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-06-10
Debatt i kammaren: 2014-06-11
4

Beslut

Beslut: 2014-06-11
30 förslagspunkter, 13 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 juni 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avveckling av AB Svenska Miljöstyrningsrådet och upphävande av lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) a) Upphävande av lag
Riksdagen antar förslaget till lag om upphävande av lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision.

b) b) Bemyndiganden för att avveckla AB Svenska Miljöstyrningsrådet
Riksdagen bemyndigar regeringen
- att på bolagsstämma i AB Svenska Miljöstyrningsrådet rösta för att överlåta samtliga eller delar av bolagets tillgångar och skulder,
- att öka eller minska statens ägande i AB Svenska Miljöstyrningsrådet och
- att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att avveckla AB Svenska Miljöstyrningsrådet genom   likvidation, vid tillfälle som regeringen finner lämpligt.


c) c) Användningen av anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m.
Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M98009
MP02005
FP19005
C19004
SD16004
V01504
KD17002
Totalt169137043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


1. Avveckling av AB Svenska Miljöstyrningsrådet och upphävande av lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision

Utskottets förslag: a) Upphävande av lag
Riksdagen antar förslaget till lag om upphävande av lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision.


b) Bemyndiganden för att avveckla AB Svenska Miljöstyrningsrådet
Riksdagen bemyndigar regeringen
- att på bolagsstämma i AB Svenska Miljöstyrningsrådet rösta för att överlåta samtliga eller delar av bolagets tillgångar och skulder,
- att öka eller minska statens ägande i AB Svenska Miljöstyrningsrådet och
- att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att avveckla AB Svenska Miljöstyrningsrådet genom   likvidation, vid tillfälle som regeringen finner lämpligt.c) Användningen av anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m.
Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.


Reservation 1 (S, MP, V)

2. Godkännande av anskaffning av JAS 39 E

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att anskaffningen av stridsflygsystemet JAS 39 E även får omfatta nyproduktion av komponenter och flygplan.Reservation 2 (V)

2. Godkännande av anskaffning av JAS 39 E

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att anskaffningen av stridsflygsystemet JAS 39 E även får omfatta nyproduktion av komponenter och flygplan.

Reservation 2 (V)

3. Verksamheten vid Karlskronavarvet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) b) Bemyndigande
Riksdagen bemyndigar regeringen att, om det bedöms vara nödvändigt, ingå åtagande om att kompensera Saab AB för eventuella kostnader som kan drabba bolaget till följd av miljöskador på fastigheterna med anledning av verksamhet som bedrivits på Karlskronavarvet fram till dess att företaget förvärvat varvet.


b)

3. Verksamheten vid Karlskronavarvet

Utskottets förslag: a) Tillkännagivande
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att statens möjlighet att vid behov utöva inflytande över äganderätten till Karlskronavarvet ska säkerställas.b) Bemyndigande
Riksdagen bemyndigar regeringen att, om det bedöms vara nödvändigt, ingå åtagande om att kompensera Saab AB för eventuella kostnader som kan drabba bolaget till följd av miljöskador på fastigheterna med anledning av verksamhet som bedrivits på Karlskronavarvet fram till dess att företaget förvärvat varvet.4. Bemyndigande för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 65 221 000 000 kronor 2015-2025.


4. Bemyndigande för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 65 221 000 000 kronor 2015-2025.

5. Bemyndigande för anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor 2015-2020.

5. Bemyndigande för anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor 2015-2020.


6. Användningen av anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning.


6. Användningen av anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning.

7. Bemyndigande för anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 608 000 000 kronor 2015-2019.

7. Bemyndigande för anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 608 000 000 kronor 2015-2019.


8. Användningen av anslaget 1:14 Statligt stöd till vuxenutbildning

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:14 Statligt stöd till vuxenutbildning under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.8. Användningen av anslaget 1:14 Statligt stöd till vuxenutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:14 Statligt stöd till vuxenutbildning under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.

9. Användningen av anslaget 1:1 Utvecklingen av statens transportinfrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur under utgiftsområde 22 Kommunikationer.

9. Användningen av anslaget 1:1 Utvecklingen av statens transportinfrastruktur

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur under utgiftsområde 22 Kommunikationer.


10. Bemyndigande för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur under utgiftsområde 22 Kommunikationer ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 18 300 000 000 kronor 2015-2019.


10. Bemyndigande för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur under utgiftsområde 22 Kommunikationer ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 18 300 000 000 kronor 2015-2019.

11. Bemyndigande om att besluta om medfinansiering av transportinfrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om medfinansiering av transportinfrastruktur under utgiftsområde 22 Kommunikationer i enlighet med vad regeringen föreslår.

11. Bemyndigande om att besluta om medfinansiering av transportinfrastruktur

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om medfinansiering av transportinfrastruktur under utgiftsområde 22 Kommunikationer i enlighet med vad regeringen föreslår.


12. Bemyndigande om att besluta om förskottering av transportinfrastruktur

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om förskottering av transportinfrastruktur under utgiftsområde 22 Kommunikationer i enlighet med vad regeringen föreslår.


12. Bemyndigande om att besluta om förskottering av transportinfrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om förskottering av transportinfrastruktur under utgiftsområde 22 Kommunikationer i enlighet med vad regeringen föreslår.

13. Bemyndigande om beslut om överskott från försäljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om att överskottet från försäljning av fastigheten Uppsala Ultuna 2:1 i Uppsala kommun får investeras i en anläggning för djurstallar till ett värde om högst 130 000 000 kronor.

13. Bemyndigande om beslut om överskott från försäljning

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om att överskottet från försäljning av fastigheten Uppsala Ultuna 2:1 i Uppsala kommun får investeras i en anläggning för djurstallar till ett värde om högst 130 000 000 kronor.


14. Bemyndigande om att rösta för att minska kapital på bolagsstämma i bolagen Inlandsinnovation AB och Fouriertransform AB

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 på bolagsstämma i helägda bolagen Inlandsinnovation AB och Fouriertransform AB rösta för att minska kapitalet med högst 100 000 000 kronor i varje bolag.


14. Bemyndigande om att rösta för att minska kapital på bolagsstämma i bolagen Inlandsinnovation AB och Fouriertransform AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 på bolagsstämma i helägda bolagen Inlandsinnovation AB och Fouriertransform AB rösta för att minska kapitalet med högst 100 000 000 kronor i varje bolag.

15. Ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade anslag enligt utskottets förslag i bilaga 3.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S509710
M98009
MP00205
FP19005
C19004
SD01604
V00154
KD18001
Totalt1591613242

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. Ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade anslag enligt utskottets förslag i bilaga 3.


Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)