Vårändringsbudget för 2015

Finansutskottets bet 2014/15:FiU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2015

Beslut

Ändringar i statsbudgeten för 2015 (FiU21)

Regeringen föreslog ändrat utgiftstak för åren 2015-2017 och ändringar av statens inkomster och utgifter i den så kallade vårändringsbudgeten. Den största ändringen var förslaget om att stegvis avskaffa nedsättningen av socialavgifter för unga. Utgiftstaket för staten blir 1 158 miljarder kronor år 2015, 1 204 miljarder 2016 och 1 262 miljarder 2017. Ändringarna i budgeten var större än vanligt. Riksdagen sa i stort ja till regeringens förslag.

Riksdagen beslutade också att öka anslaget i budgeten till kultur, medier, trossamfund och fritid med 200 miljoner kronor. Detta för att minska de negativa konsekvenserna av att second hand-verksamhet inte lägre är momsbefriad. Summan av anslagsförändringarna i ändringsbudgeten blev då cirka 19 miljarder kronor. Det är en ökning jämfört med regeringens förslag som var på cirka 18,8 miljarder.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen, avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-05-28
Justering: 2015-06-11
Trycklov: 2015-06-12
Reservationer 2
bet 2014/15:FiU21

Ändringar i statsbudgeten för 2015 (FiU21)

Regeringen föreslår ändrat utgiftstak för åren 2015-2017 och ändringar av statens inkomster och utgifter i den så kallade vårändringsbudgeten. Den största ändringen är förslaget om att stegvis avskaffa nedsättningen av socialavgifter för unga. Utgiftstaket för staten blir 1 158 miljarder kronor år 2015, 1 204 miljarder 2016 och 1 262 miljarder 2017. Ändringarna i budgeten är större än vanligt. Finansutskottet föreslår att riksdagen i stort säger ja till regeringens förslag.

Finansutskottet vill också att riksdagen beslutar att öka anslaget i budgeten till kultur, medier, trossamfund och fritid med 200 miljoner kronor. Detta för att minska de negativa konsekvenserna av att second hand-verksamhet inte lägre är momsbefriad. Summan av anslagsförändringarna i ändringsbudgeten blir då cirka 19 miljarder kronor. Det är en ökning jämfört med regeringens förslag som var på cirka 18,8 miljarder.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-06-15
Debatt i kammaren: 2015-06-16
4

Beslut

Beslut: 2015-06-16
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 16 juni 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vårändringsbudget för 2015

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Fastställande av utgiftstak för staten 2015, 2016 och 2017
Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget av finanspolitiska skäl till 1 158 miljarder kronor för 2015, 1 204 miljarder kronor för 2016 och 1 262 miljarder kronor för 2017.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:99 punkt 12 och avslår motion

2014/15:3089 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 3.

Godkännande av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade och nya anslag
Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag i enlighet med utskottets förslag i bilaga 2.

Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2014/15:99 punkt 54 och avslår motionerna

2014/15:3085 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 4 och

2014/15:3089 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Riksdagen
a) godkänner den föreslagna användningen av anslaget 8:1 Pressstödsnämnden,
b) godkänner den föreslagna användningen av anslaget 8:3 Myndigheten för radio och tv.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:99 punkterna 13 och 14.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 20 000 000 kronor 2016-2022.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:99 punkt 15.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Riksdagen bemyndigar regeringen att fatta beslut om att fullfölja anskaffandet av artillerisystemet Archer.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:99 punkt 16.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Riksdagen
a) bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 2:2 Insatser för vaccinberedskap ingå avtal om pandemivaccin som medför behov av framtida anslag på högst 510 000 000 kronor 2016-2021,
b) bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 50 400 000 kronor 2016-2019,
c) bemyndigar regeringen att under 2015 besluta att Folkhälsomyndigheten får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 350 000 000 kronor för beredskapsinvesteringar.


Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:99 punkterna 17-19.

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 000 kronor 2016-2022.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:99 punkt 20.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Riksdagen
a) godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet,
b) bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 178 000 000 kronor 2016-2023,
c) bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet m.m. ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 415 000 000 kronor 2016,
d) bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 266 000 000 kronor 2016-2018,
e) godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:17 Skolforskningsinstitutet,
f) bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:17 Skolforskningsinstitutet ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 5 000 000 kronor 2016-2018,
g) godkänner den föreslagna användningen av anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor,
h) bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 60 000 000 kronor 2016-2019,
i) bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 835 000 000 kronor 2016-2020,
j) bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 600 000 000 kronor 2016-2034,
k) bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 000 kronor 2016-2021,
l) bemyndigar regeringen att under 2015 besluta om kapitaltillskott till European Spallation Source ESS AB och bidrag till ett konsortium för konstruktionen och driften av European Spallation Source på sammantaget högst 1 000 000 000 kronor.


Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:99 punkterna 21-32 och avslår motion

2014/15:3089 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 14 och 15.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Riksdagen
a) godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:3 Skapande skola,
b) bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 14:1 Bidrag till folkbildningen besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 3 800 000 kronor 2016, 4 600 000 kronor 2017 och 4 600 000 kronor 2018,
c) bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 14:2 Bidrag till kontakttolkutbildning besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor 2016-2018,
d) bemyndigar regeringen att under 2015 besluta om en låneram i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 20 000 000 kronor till Stiftelsen Nordiska museet för vissa byggnadsarbeten och klimatanpassning av arkiv.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:99 punkterna 33-36 och avslår motion

2014/15:3089 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 16.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:13 Upprustning av skollokaler ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 150 000 000 kronor 2016-2018.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:99 punkt 37.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:18 Klimatinvesteringar i kommuner och regioner ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 300 000 000 kronor 2016-2018.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:99 punkt 38.

Utgiftsområde 21 Energi
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:4 Energiforskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 500 000 000 kronor 2016-2019.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:99 punkt 39.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen
a) godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur,
b) bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 94 800 000 000 kronor 2016-2050,
c) bemyndigar regeringen att besluta om medfinansiering av transportinfrastruktur i enlighet med vad regeringen föreslår,
d) bemyndigar regeringen att besluta om förskottering av transportinfrastruktur i enlighet med vad regeringen föreslår,
e) bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:7 Trafikavtal ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 500 000 000 kronor 2016-2027,
f) bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:11 Trängselskatt i Stockholm ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 12 500 000 000 kronor 2016-2057,
g) bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 2:3 Grundläggande betaltjänster ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 36 000 000 kronor 2016-2020.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:99 punkterna 40-46.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Riksdagen
a) bemyndigar regeringen att under 2015 låta staten ta på sig betalningsansvar för kreditgarantier som uppgår till högst 500 000 000 kronor för mjölkföretag i Sverige som under senare år har gjort väsentliga investeringar i ökad mjölkproduktion,
b) godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor,
c) godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygden miljö och struktur,
d) godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur,
e) bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 kronor 2016, 30 000 000 kronor 2017 och 30 000 000 kronor 2018.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:99 punkterna 47-51.

Godkännande av ändrad beräkning av statens inkomster 2015
Riksdagen godkänner den ändrade beräkningen av inkomster för 2015 i enlighet med utskottets förslag i bilaga 4 motsvarande kolumnen ny beräkning.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:99 punkt 53 och avslår motion

2014/15:3089 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2.

Ändringar i skatte- och avgiftsregler
Riksdagen
1) antar förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (punkt 1),
2) antar förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (punkt 2),
3) antar förslaget till lag om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningmedel,
4) antar förslaget till lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst,
5) antar förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,
6) antar förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
7) antar förslaget till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
8) antar förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
9) antar förslaget till lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer,
10) antar förslaget till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),
11) antar förslaget till lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980).
   
Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:99 punkterna 1, 2, 4-7, 10, 11, 3, 8 och 9 samt avslår motionerna

2014/15:3085 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkandena 1-3 och

2014/15:3089 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 4-13.

Reservation 1 (M, C, FP, KD)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 0 18 1
S 100 0 0 13
M 0 2 70 12
SD 0 0 43 6
MP 24 0 0 1
C 0 0 20 2
V 20 0 0 1
KD 0 0 16 0
Totalt 144 2 167 36


2. AB Göta kanalbolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att AB Göta kanalbolag får pantsätta, utarrendera, avstycka och helt eller delvis avyttra de skogsfastigheter som ägs av bolaget samt i övrigt vidta sådana åtgärder som följer av äganderätten till de skogsfastigheter som ägs av bolaget.