Vårändringsbudget för 2016

Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 juni 2016

Beslut

Ändringar i statens budget för 2016 (FiU21)

Riksdagen säger i stort ja till regeringens förslag om ändrade inkomster och utgifter för 2016. Utöver regeringens förslag anser riksdagen att ramen för utgiftsområde Migration och anslaget för ersättning av bostadskostnader inom utgiftsområdet ska minskas med 200 miljoner kronor. Detta som en följd av riksdagens tidigare beslut om att ändra rätten till bistånd för vissa utlänningar.

Regeringens förslag i vårändringsbudgeten för 2016 innebär sammantaget att de medel som tilldelas statens budget ökar med 27,4 miljarder kronor netto. Statens inkomster beräknas minska med 0,5 miljarder kronor.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-06-09
Justering: 2016-06-16
Trycklov: 2016-06-17
Reservationer 1
Betänkande 2015/16:FiU21

Alla beredningar i utskottet

2016-06-09, 2016-05-26

Ändringar i statens budget för 2016 (FiU21)

Finansutskottet säger i stort ja till regeringens förslag om ändrade inkomster och utgifter för 2016. Utöver regeringens förslag anser utskottet att ramen för utgiftsområde Migration och anslaget för ersättning av bostadskostnader inom utgiftsområdet ska minskas med 200 miljoner kronor. Detta som en följd av riksdagens tidigare beslut om att ändra rätten till bistånd för vissa utlänningar.

Regeringens förslag i vårändringsbudgeten för 2016 innebär sammantaget att de medel som tilldelas statens budget ökar med 27,4 miljarder kronor netto. Statens inkomster beräknas minska med 0,5 miljarder kronor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-06-20
Debatt i kammaren: 2016-06-21
4

Beslut

Beslut: 2016-06-21
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 21 juni 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vårändringsbudget för 2016

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Godkännande av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag
Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade anslag i enlighet med utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2015/16:99 punkt 41 och avslår motion

2015/16:3396 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 1.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Riksdagen
a. bemyndigar regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att föra över medel om högst 20 000 000 000 kronor från stabilitetsfonden till resolutionsreserven,
b. bemyndigar regeringen att för 2016 besluta om en kreditram på högst 50 000 000 000 kronor och en garantiram på högst 750 000 000 000 kronor för stabilitetsfonden,
c. bemyndigar regeringen att för 2016 besluta om en kreditram på högst 100 000 000 000 kronor och en garantiram på högst 200 000 000 000 kronor för resolutionsreserven,
d. godkänner avtalet om inrättandet av Asiatiska banken för infrastruktur-investeringar (AIIB),
e. bemyndigar regeringen att under 2016-2020 för anslaget 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning besluta om kapitaltillskott på högst 1 100 000 000 kronor till Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (AIIB) som sker genom teckning av aktier som tilldelas medlemsländerna,
f. bemyndigar regeringen att under 2016 ställa ut statliga garantier till Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (AIIB) som uppgår till högst 504 000 000 US-dollar,
g. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:99 punkterna 4-10.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen under utgiftsområde 5 Internationell samverkan besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 213 500 000 kronor 2017-2027.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:99 punkt 11.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Riksdagen
a. godkänner att Sverige medverkar i kapitalhöjningen i Interamerikanska investeringsbolaget (IIC) som sker genom teckning av aktier som tilldelas medlemsländerna och som innebär att Sverige under 2016-2022 till IIC ska betala in högst 90 000 000 kronor,
b.
bemyndigar regeringen att under 2016 fullgöra Sveriges medverkan i kapitalhöjningen i Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB) vilket innebär inbetalningar som inklusive tidigare
inbetalningar uppgår till högst 40 508 455 kronor,

c. bemyndigar regeringen att under 2016 fullgöra Sveriges medverkan i kapitalhöjningen i Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD) vilket innebär inbetalningar som inklusive tidigare inbetalningar uppgår till högst 256 614 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:99 punkterna 12-14.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Riksdagen
a. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg,
b. bemyndigar regeringen att använda de avgifter för tillsyn som Folkhälsomyndigheten tar ut med stöd av tobakslagen (1993:581) för finansiering av tillsynsverksamheten.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:99 punkterna 15 och 16.

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 2:5 Arbetslivspolitik under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 40 000 000 kronor 2017 och 2018.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:99 punkt 17.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Riksdagen
a. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning,
b. bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:17 Skolforskningsinstitutet under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 19 000 000 kronor 2017 och 2018,
c. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:19 Bidrag till lärarlöner under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning,
d. bemyndigar regeringen att under 2016-2022 besluta om årliga medlemsavgifter till KIC Raw materials under Europeiska institutet för innovation och teknik enligt följande: 2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå högst 1 000 000 kronor, 2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå högst 300 000 kronor, 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå högst 1 000 000 kronor och 2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå högst 1 000 000 kronor,
e. bemyndigar regeringen att under 2016-2022 besluta om årliga medlemsavgifter till KIC Healthy living under Europeiska institutet för innovation och teknik enligt följande: 2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå, 2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå och 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå om högst 750 000 kronor vardera,
f. bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 200 000 000 kronor 2017-2021.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:99 punkterna 18-23.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Riksdagen
a. bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 9:2 Stöd till trossamfund under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 46 000 000 kronor 2017 och 2018,
b. bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 14:2 Bidrag till kontakttolkutbildning under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 60 000 000 kronor 2017-2020.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:99 punkterna 24 och 25.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadspolitik och byggande samt konsumentpolitik
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:13 Upprustning av skollokaler under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 160 000 000 kronor 2017 och 2018.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:99 punkt 26.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:18 Klimatinvesteringar under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 500 000 000 kronor 2017 och 2018.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:99 punkt 27.

Utgiftsområde 21 Energi
Riksdagen
a. bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:2 Insatser för energieffektivisering under utgiftsområde 21 Energi ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 260 000 000 kronor 2017-2020,
b. bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:9 Elberedskap under utgiftsområde 21 Energi ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 330 000 000 kronor 2017-2019.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:99 punkterna 28 och 29.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen
a. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur under utgiftsområde 22 Kommunikationer,
b. bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur under utgiftsområde 22 Kommunikationer ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 22 200 000 000 kronor 2017-2021,
c. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:11 Trängselskatt i Stockholm under utgiftsområde 22 Kommunikationer,
d. bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:11 Trängselskatt i Stockholm under utgiftsområde 22 Kommunikationer ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 27 500 000 000 kronor 2017-2057,
e. bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning under utgiftsområde 22 Kommunikationer ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 190 000 000 kronor 2017-2019.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:99 punkterna 31-35.

Utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen
a. bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:5 Näringslivsutveckling under utgiftsområde 24 Näringsliv ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 750 000 000 kronor 2017-2019,
b. bemyndigar regeringen att under 2016 besluta om medlemskap för Sveriges geologiska undersökning i KIC Raw materials under Europeiska institutet för innovation och teknik,
c. bemyndigar regeringen att under 2016-2022 för anslaget 1:8 Sveriges geologiska undersökning under utgiftsområde 24 Näringsliv besluta om en årlig medlemsavgift på 300 000 kronor till KIC Raw materials under Europeiska institutet för innovation och teknik,
d. bemyndigar regeringen att ge det bolag som etableras för att utgöra moderbolag i en koncern tillsammans med de statligt ägda aktiebolagen Fouriertransform Aktiebolag och Inlandsinnovation AB ett kapitaltillskott på högst 5 000 000 kronor.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:99 punkterna 36-39.

Godkännande av ändrad beräkning av statens inkomster 2016
Riksdagen godkänner ändrad beräkning av inkomster för 2016 i enlighet med utskottets förslag i bilaga 5.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:99 punkt 40.

Ändringar i skatte- och avgiftsregler
Riksdagen
1. antar förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall med den ändringen att meningen i kolumnen Tillämplig internationell överenskommelse ändras från Avtal om inrättande av Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar till Avtal den 29 juni 2015 om inrättande av Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar med av Sverige anmäld reservation,
2. antar förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
3. antar förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:99 punkterna 2 och 3, bifaller delvis proposition 2015/16:99 punkt 1 och avslår motion

2015/16:3396 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 2.

Övriga utgifter på statens budget 2016
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2016 ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 44 000 000 000 kronor för vissa infrastrukturprojekt under utgiftsområde 22 Kommunikationer.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:99 punkt 30.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 1 0 76 7
SD 0 40 0 8
MP 21 0 0 4
C 0 0 21 1
V 20 0 0 1
L 1 0 15 3
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 1
Totalt 149 40 126 34