Vårändringsbudget för 2018

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 juni 2018

Beslut

Ändringar i statens budget för 2018 (FiU21)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten om ändrade inkomster och utgifter för 2018 samt förslag på ändrad användning av anslag.

Förslaget innebär att statens budget 2018 ökar med 9,5 miljarder kronor. Ökningen beror bland annat på ökade medel för statens bidrag till läkemedelsförmånerna och ersättningar till kommuner för kostnader i samband med mottagandet av ensamkommande barn och unga. Statens inkomster beräknas minska med 0,01 miljarder kronor.

Regeringen föreslår också att så kallade beställningsbemyndiganden och andra ekonomiska åtaganden höjs. Beställningsbemyndiganden handlar om åtaganden som innebär framtida utgifter. Höjningen är totalt 37 miljarder kronor och beror bland annat på satsningar på kollektivtrafik, cykelåtgärder och bostadsbyggande i kommuner och landsting i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till proposition. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-06-12
Justering: 2018-06-14
Trycklov: 2018-06-15
Reservationer 1
Betänkande 2017/18:FiU21

Alla beredningar i utskottet

2018-06-12, 2018-05-29

Ändringar i statens budget för 2018 (FiU21)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten om ändrade inkomster och utgifter för 2018 samt förslag på ändrad användning av anslag.

Förslaget innebär att statens budget 2018 ökar med 9,5 miljarder kronor. Ökningen beror bland annat på ökade medel för statens bidrag till läkemedelsförmånerna och ersättningar till kommuner för kostnader i samband med mottagandet av ensamkommande barn och unga. Statens inkomster beräknas minska med 0,01 miljarder kronor.

Regeringen föreslår också att så kallade beställningsbemyndiganden och andra ekonomiska åtaganden höjs. Beställningsbemyndiganden handlar om åtaganden som innebär framtida utgifter. Höjningen är totalt 37 miljarder kronor och beror bland annat på satsningar på kollektivtrafik, cykelåtgärder och bostadsbyggande i kommuner och landsting i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-19
Debatt i kammaren: 2018-06-20
4

Beslut

Beslut: 2018-06-20
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 20 juni 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vårändringsbudget för 2018

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Godkännande av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag
Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar nya och ändrade anslag i enlighet med utskottets förslag i bilaga 5.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2017/18:99 punkt 28 och avslår motion

2017/18:4163 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 1.

Godkännande av ändrade beställningsbemyndiganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i regeringens förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:99 punkt 29 och avslår motion

2017/18:4163 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 2.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 3:1 Sametinget under utgiftsområde 1 Rikets styrelse.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:99 punkt 5.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Riksdagen
a) godkänner att anslaget 1:18 Digitaliseringsmyndigheten under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning ändrar namn till 1:18 Myndigheten för digital förvaltning,
b) godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:18 Myndigheten för digital förvaltning under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning,
c) godkänner att regeringen förvärvar samtliga andelar i Fysikhuset Stockholm Kommanditbolag genom att utnyttja en option,
d) bemyndigar regeringen att efter förvärvet av andelarna i Fysikhuset Stockholm Kommanditbolag avyttra andelarna i bolaget och från försäljningsintäkterna avräkna de direkta försäljningskostnader som uppkommer för staten vid en försäljning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:99 punkterna 6-9.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet under utgiftsområde 5 Internationell samverkan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:99 punkt 10.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Riksdagen
a) godkänner att Sverige medverkar i kapitalhöjningen i Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD), vilket innebär att Sverige under 2020-2025 från anslaget 1:1 Biståndsverksamhet under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd ska betala in högst 1 050 000 000 kronor till IBRD,
b) bemyndigar regeringen att ställa ut statliga garantier till IBRD som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 3 891 182 446,7 US-dollar,


c) godkänner att Sverige medverkar i kapitalhöjningen i Internationella Finansieringsbolaget (IFC), vilket innebär att Sverige under 2020-2025 från anslaget 1:1 Biståndsverksamhet under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd ska betala in högst 728 000 000 kronor till IFC.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:99 punkterna 11-13.

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 2:1 Arbetsmiljöverket under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:99 punkt 14.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Riksdagen
a) godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning,

b) godkänner den föreslagna användningen av anslaget 3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning,


c) godkänner den föreslagna användningen av anslaget 3:11 Regionala etikprövningsnämnder under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:99 punkterna 15-17.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:9 Investeringsstöd för anordnande

av hyresbostäder och bostäder för studerande under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:99 punkt 18.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Riksdagen
a) godkänner att regeringen förvärvar fastigheten Blaiken 2:6 i Sorsele kommun med de ekonomiska åtaganden som följer av förvärvet,
b) godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:12 Insatser för internationella

klimatinvesteringar under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård,


c) godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:16 Klimatinvesteringar under

utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård,


d) godkänner att anslaget 1:19 Elcykelpremie under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård ändrar namn till 1:19 Elfordonspremie,


e) godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:19 Elfordonspremie under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:99 punkterna 19-23.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen


a) godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur under utgiftsområde 22 Kommunikationer,


b) bemyndigar regeringen att under 2018 besluta om medlemskap i European Initiative Linking Interlocking Subsystems och att 2018-2028 för anslaget 1:3 Trafikverket under utgiftsområde 22 Kommunikationer besluta om medlemsavgifter på högst 500 000 kronor per år,


c) godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser under utgiftsområde 22 Kommunikationer.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:99 punkterna 24-26.

Godkännande av ändrad beräkning av statens inkomster för 2018
Riksdagen godkänner ändrad beräkning av inkomster för 2018 enligt regeringens förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:99 punkt 27.

Särskilda uppskovsregler vid betydande samhällsförflyttning
Riksdagen

a) antar regeringens förslag till lag om uppskovsbelopp vid betydande samhällsförflyttning,

b) antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:99 punkterna 1 och 4.

Kompletterande ändringar i lagen om statligt stöd till politiska partier
Riksdagen


a) antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska

partier,


b) antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:99 punkterna 2 och 3.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 108 0 0 5
M 2 0 75 6
SD 0 36 0 6
MP 21 0 0 4
C 0 0 20 2
V 19 0 0 2
L 3 0 14 2
KD 0 0 15 1
- 0 3 1 4
Totalt 153 39 125 32