Vårdnad, boende och umgänge

LUs betänkande 1997/98:LU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 maj 1998

Beslut

Vårdnad, boende och umgänge (LU12)

Riksdagen godkände regeringens förslag till ändringar i föräldrabalkens bestämmelser om vårdnad och umgänge. Beslutet innebar bl.a. att gemensam vårdnad ska kunna komma i fråga även om en av föräldrarna motsätter sig det. Detta dock under förutsättning att gemensam vårdnad är bäst för barnet. Det infördes en uttrycklig regel om att barnet ska ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Båda föräldrarna får ett ansvar för att barnets behov av umgänge tillgodoses. Föräldrar som är överens ska kunna reglera frågor om vårdnad, boende och umgänge genom avtal som godkänns av socialnämnden. Syftet med lagändringarna var att betona vikten av samförståndslösningar och underlätta för föräldrar att i så stor utsträckning som möjligt komma överens om hur frågor som rör vårdnad om barn m.m. ska lösas. Ändringarna ska även bana väg för ökad användning av gemensam vårdnad. För att betona principen om barnets bästa fick föräldrabalken en övergripande bestämmelse om att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid avgörande av alla frågor om vårdnad, boende och umgänge. Rätten till s.k. umgängesavdrag vid betalning av underhållsbidrag vidgades. Syftet var att uppmuntra vardagsumgänge.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.