Vårtilläggsbudget för 2009

Finansutskottets betänkande 2008/09:FiU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2009

Beslut

Tilläggsbudget för 2009 (FiU21)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att ge ett tillfälligt stöd till kommuner och landsting på 7 miljarder kronor för att mildra effekten av den ekonomiska krisen. Pengarna betalas ut i december 2009 och är avsedda att användas 2010. 10 miljarder kronor satsas på arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd för att förhindra att arbetslösheten blir för hög. Riksdagen sa också ja till ett extra anslag till regeringskansliet med anledning av det svenska EU-ordförandeskapet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-05-26
Justering: 2009-06-11
Betänkande publicerat: 2009-06-12
Trycklov: 2009-06-12
Reservationer 6
Betänkande 2008/09:FiU21

Tilläggsbudget för 2009 (FiU21)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att ge ett tillfälligt stöd till kommuner och landsting på 7 miljarder kronor för att mildra effekten av den ekonomiska krisen. Pengarna betalas ut i december 2009 och är avsedda att användas 2010. 10 miljarder kronor satsas på arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd för att förhindra att arbetslösheten blir för hög. Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till ett extra anslag till regeringskansliet med anledning av det svenska EU-ordförandeskapet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-06-17
4

Beslut

Beslut: 2009-06-17
18 förslagspunkter, 16 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 juni 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Investeringsplan för riksdagsförvaltningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för riksdagsförvaltningen för perioden 2009-2011.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:99 punkt 19.

2. Rörlig kredit i Riksgäldskontoret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2009 besluta om en rörlig kredit i Riksgäldskontoret om högst 400 000 000 kr för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättandet av nya myndigheter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:99 punkt 1.

3. Försäljning av fastighet i Hamburg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att staten säljer en fastighet med adress Alsterufer 15 i Hamburg, Tyskland.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:99 punkt 2.

4. Användning av anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap uppförda anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:99 punkt 3.

5. Kapitaltillskott till Swedfund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
dels godkänner det kapitaltillskott till det statligt ägda bolaget Swedfund International AB om 300 000 000 kr som beslutats för 2008,
dels bemyndigar regeringen att under 2009 för det under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd uppförda anslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta om kapitaltillskott om 600 000 000 kr till det statligt ägda bolaget Swedfund International AB.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:99 punkterna 4 och 5 samt avslår motion
2008/09:Fi23 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 6.

Reservation 1 (v)

6. Användning av anslaget 1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 8 Migration uppförda anslaget 1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:99 punkt 6 och avslår motion
2008/09:Fi23 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 8.

Reservation 2 (v)

7. Godkännande av överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den av regeringen ingångna överenskommelsen med Sveriges Kommuner och Landsting som medför behov av framtida anslag på högst 23 200 000 000 kr under 2010 för det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:99 punkt 7.

8. Bemyndigande för anslaget 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för det under utgiftsområde 19 Regional utveckling uppförda anslaget 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 345 000 000 kr under perioden 2010-2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:99 punkt 8.

9. Bemyndigande för anslaget 1:10 Klimatanpassning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för det under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård uppförda anslaget 1:10 Klimatanpassning ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kr under perioden 2010-2011.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:99 punkt 9.

10. Investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnät

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnät för perioden 2009-2011.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:99 punkt 10.

11. Försäljning av aktier i Nord Pool ASA

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 besluta om att avyttra samtliga aktier i Nord Pool ASA eller avveckla bolaget.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:99 punkt 11 och avslår motionerna
2008/09:Fi21 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 1 och
2008/09:Fi23 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 7.

Reservation 3 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0116014
m93004
c23006
fp22006
kd21003
v01903
mp01603
Totalt159151039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Användning av anslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda ramanslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:99 punkt 12.

13. Användning av anslaget 2:3 Grundläggande betaltjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda ramanslaget 2:3 Grundläggande betaltjänster.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:99 punkt 13.

14. Användning av anslaget 1:13 Räntekostnader för förskotterade gårdsstöd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda anslaget 1:13 Räntekostnader för förskotterade gårdsstöd m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:99 punkt 14.

15. Bemyndigande för anslaget 1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda anslaget 1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 17 000 000 kr under 2010.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:99 punkt 15.

16. Försäljning av en del av fastigheten Uppsala Ultuna 2:1 i Uppsala kommun

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att staten säljer en del av fastigheten Uppsala Ultuna 2:1 i Uppsala kommun.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:99 punkt 16.

17. Bemyndigande om beslut om överskott från försäljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om att överskottet från försäljningen av viss fast egendom som förvaltas av Sveriges lantbruksuniversitet får investeras i en anläggning till ett värde om högst 100 000 000 kr.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:99 punkt 17.

18. Ändrade ramar för utgiftsområden samt nya och ändrade anslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag i enlighet med specifikationen i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:99 punkt 18 och avslår motionerna
2008/09:Fi21 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 2-5,
2008/09:Fi22 av Peter Eriksson m.fl. (mp) och
2008/09:Fi23 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 1-5, 9 och 10.

Reservation 4 (s)
Reservation 5 (v)
Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1115014
m93004
c23006
fp22006
kd21003
v00193
mp00163
Totalt1601153539

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag