Vårtilläggsbudget för 2010

Finansutskottets bet 2009/10:FiU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2010

Beslut

Vårtilläggsbudget för 2010 (FiU21)

Riksdagen sa ja till regeringen förslag i vårtilläggsbudgeten för 2010. 44 anslag höjs och 22 anslag sänks. Förändringarna innebär att statsbudgeten ökar med 2,6 miljarder kronor. Flerbarnstillägget höjs från den 1 juli 2010 med 50 kronor per månad för det andra barnet, 100 kronor per månad för det tredje barnet, 150 kronor per månad för det fjärde barnet och med 200 kronor per månad för det femte barnet och varje ytterligare barn. Regeringens ram utvidgas för att ta upp lån i Riksgäldskontoret för studielån. Detta mot bakgrund av att allt fler personer börjar studera med studiemedel som ett resultat av lågkonjunkturen. Utskottet föreslår en ytterligare ökning av ramen eftersom det är osäkert hur lånebehovet kommer att utvecklas under andra halvåret 2010. Regeringen får möjlighet att köpa två nya ubåtar och halvtidsmodifiera två ubåtar av Gotlandsklass. Regeringen får också möjlighet snabbt köpa ett medeltungt helikoptersystem. Inom infrastrukturområdet görs ytterligare satsningar i form av en kompletterande planeringsram för vissa väg- och järnvägsprojekt för 2010-2021. Det gäller bland annat Förbifart Stockholm, det Västsvenska paketet och broar över Sundsvallsfjärden och över Motalaviken.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-05-27
Justering: 2010-06-08
Betänkande publicerat: 2010-06-09
Trycklov: 2010-06-09
Reservationer 5
bet 2009/10:FiU21

Vårtilläggsbudget för 2010 (FiU21)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringen förslag i vårtilläggsbudgeten för 2010. 44 anslag höjs och 22 anslag sänks. Förändringarna innebär att statsbudgeten ökar med 2,6 miljarder kronor.

Flerbarnstillägget höjs från den 1 juli 2010 med 50 kronor per månad för det andra barnet, 100 kronor per månad för det tredje barnet, 150 kronor per månad för det fjärde barnet och med 200 kronor per månad för det femte barnet och varje ytterligare barn.

Regeringens ram utvidgas för att ta upp lån i Riksgäldskontoret för studielån. Detta mot bakgrund av att allt fler personer börjar studera med studiemedel som ett resultat av lågkonjunkturen. Utskottet föreslår en ytterligare ökning av ramen eftersom det är osäkert hur lånebehovet kommer att utvecklas under andra halvåret 2010.

Regeringen får möjlighet att köpa två nya ubåtar och halvtidsmodifiera två ubåtar av Gotlandsklass. Regeringen får också möjlighet snabbt köpa ett medeltungt helikoptersystem.

Inom infrastrukturområdet görs ytterligare satsningar i form av en kompletterande planeringsram för vissa väg- och järnvägsprojekt för 2010-2021. Det gäller bland annat Förbifart Stockholm, det Västsvenska paketet och broar över Sundsvallsfjärden och över Motalaviken.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-06-16
4

Beslut

Beslut: 2010-06-16
25 förslagspunkter, 23 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 juni 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Byte av vissa fastigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att staten genom byte överlåter vissa fastigheter i Kristinehamn och Luleå.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:99 punkt 3.

2. Äganderätten till vissa fastigheter i Uppsala

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att staten avstår från anspråk på äganderätten till fastigheterna Uppsala Fjärdingen 30:3, Uppsala Kåbo 14:3, Uppsala Kåbo 14:4, Uppsala Luthagen 62:4, Uppsala Luthagen 62:7, Uppsala Luthagen 62:8, Uppsala Luthagen 62:9, Uppsala Luthagen 62:10, Uppsala Luthagen 62:11 och Uppsala Luthagen 62:12. Avståendet omfattar inte de byggnader som staten låtit uppföra på fastigheterna.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2009/10:99 punkt 4.

3. Försäljning av FN-ambassadörens residens i New York

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att staten genom försäljning överlåter den fastighet som utgör FN-ambassadörens residens i New York.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:99 punkt 5.

4. Anskaffning av två ubåtar och modifiering av två ubåtar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 besluta om anskaffning av två ubåtar som ersättning för två ubåtar av Södermanlandsklass och halvtidsmodifiering av två ubåtar av Gotlandsklass.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:99 punkt 6 i denna del och avslår motion
2009/10:Fi13 av Peter Rådberg m.fl. (mp).

Reservation 1 (mp)

5. Anskaffning av ett nytt medeltungt helikoptersystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 besluta om anskaffning av ett nytt medeltungt helikoptersystem.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:99 punkt 6 i denna del.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m89007
c28001
fp24004
kd23001
v02200
mp01900
-1000
Totalt165154030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Bemyndigande för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för det under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap uppförda ramanslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar besluta om beställningar som inklusive gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 39 800 000 000 kr efter 2010.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:99 punkt 7.

Reservation 3 (s, v, mp)

7. Bemyndigande för anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för det under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap uppförda anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar besluta om beställningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 300 000 000 kr efter 2010.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:99 punkt 8.

8. Användningen av anslaget 1:6 Totalförsvarets pliktverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap uppförda anslaget 1:6 Totalförsvarets pliktverk.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:99 punkt 9.

9. Användningen av anslaget 5:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 5:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:99 punkt 10.

10. Allmänna barnbidrag - höjt flerbarnstillägg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i socialförsäkringsbalken och
b) lag om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:99 punkterna 1 och 2.

11. Användningen av anslaget 2:1 Diskrimineringsombudsmannen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet uppförda anslaget 2:1 Diskrimineringsombudsmannen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:99 punkt 11.

12. Lån i Riksgäldskontoret för studielån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen beslutar att regeringen under 2010 får ta upp lån i Riksgäldskontoret för studielån intill ett belopp om 165 195 000 000 kr.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2009/10:99 punkt 12.

13. Bemyndigande för anslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för det under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid uppförda anslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kr under 2011-2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:99 punkt 13.

14. Bemyndigande för anslaget 13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för det under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid uppförda anslaget 13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kr under 2011.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:99 punkt 14.

15. Bemyndigande för anslaget 1:12 Havsmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för det under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård uppförda anslaget 1:12 Havsmiljö ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 133 000 000 kr under 2011-2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:99 punkt 15.

16. Kompletterande planeringsram för investeringar i vissa väg- och järnvägsprojekt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om en planeringsram för investeringar i vissa väg- och järnvägsprojekt för 2010-2021.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:99 punkt 16.

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m88008
c28001
fp24004
kd23001
v02200
mp01900
-1000
Totalt164154031

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Låneram i Riksgäldskontoret för vissa vägprojekt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2010 besluta om en låneram i Riksgäldskontoret intill ett belopp av högst 5 440 000 000 kr för vissa vägprojekt.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:99 punkt 17.

18. Användningen av anslaget 1:4 Banhållning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda anslaget 1:4 Banhållning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:99 punkt 18.

19. Vissa avgiftsbelagda verksamheter vid Transportstyrelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att regeringen får besluta att Transportstyrelsen för att täcka kostnaderna för verksamheterna får disponera de avgifter som Transportstyrelsen tar ut för
a) att hålla register för yrkestrafik inom vägtrafikområdet
b) tillsyn av besiktningsorgan
c) tillsyn av yrkestrafiken inom vägtrafikområdet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:99 punkterna 19-21.

20. Bemyndigande angående Arlandabanan Infrastructure AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att låta Trafikverket överta det ekonomiska ansvar som Banverket och Luftfartsverket har gentemot Arlandabanan Infrastructure AB.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:99 punkt 22.

21. Bemyndigande för anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för det under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel uppförda anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 65 000 000 kr efter 2010.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:99 punkt 23.

22. Bemyndigande för anslaget 1:15 Strukturstöd till fisket m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för det under utgiftsområde 20 Areella näringar, landsbygd och livsmedel uppförda anslaget 1:15 Strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 16 100 000 kr under 2011 och högst 6 900 000 kr under 2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:99 punkt 24.

23. Bemyndigande för anslaget 1:16 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för det under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel uppförda anslaget 1:16 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 69 900 000 kr under 2011 och högst 27 100 000 kr under 2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:99 punkt 25.

24. Bemyndigande för anslaget 1:28 Främjande av rennäringen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för det under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel uppförda anslaget 1:28 Främjande av rennäringen m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 500 000 kr under 2011 och högst 2 500 000 kr under 2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:99 punkt 26.

25. Ändrade ramar för utgiftsområden samt nya och ändrade anslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag i enlighet med specifikation i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:99 punkt 27.

Reservation 5 (s, v, mp)