Vattenmiljö och vattenkraft m.m.

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU31

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2018

Beslut

Moderna miljövillkor i produktionen av vattenkraftsel (CU31)

Lagar ändras för att möjliggöra moderna miljövillkor i produktionen av el från vattenkraft. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Lagändringarna innebär bland annat en skyldighet för vattenverksamheter i hav, sjöar och vattendrag, som startats för att producera vattenkraftsel, att ha moderna miljövillkor. Myndigheternas tillståndsprövning ska ha ett nationellt helhetsperspektiv där behovet av åtgärder som förbättrar vattenmiljön ska vägas mot behovet av en nationell effektiv tillgång till el från vattenkraft. Regeringen ska se till att det finns en nationell plan som kan vägleda myndigheterna i tillståndsprövningen.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2019. Riksdagen sa samtidigt nej till ett 90-tal förslag i motioner. Förslagen handlar bland annat om skyddet av brukningsvärd jordbruksmark, stranderosion och allmänna vattentjänster.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

65 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-15
Justering: 2018-06-07
Trycklov: 2018-06-08
Reservationer 17
Betänkande 2017/18:CU31

Moderna miljövillkor i produktionen av vattenkraftsel (CU31)

Lagar ändras för att möjliggöra moderna miljövillkor i produktionen av el från vattenkraft. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.
 
Lagändringarna innebär bland annat en skyldighet för vattenverksamheter i hav, sjöar och vattendrag, som startats för att producera vattenkraftsel, att ha moderna miljövillkor. Myndigheternas tillståndsprövning ska ha ett nationellt helhetsperspektiv där behovet av åtgärder som förbättrar vattenmiljön ska vägas mot behovet av en nationell effektiv tillgång till el från vattenkraft. Regeringen ska se till att det finns en nationell plan som kan vägleda myndigheterna i tillståndsprövningen.
 
Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2019. Civilutskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till ett 90-tal förslag i motioner. Förslagen handlar bland annat om skyddet av brukningsvärd jordbruksmark, stranderosion och allmänna vattentjänster.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-11
Debatt i kammaren: 2018-06-12
4

Beslut

Beslut: 2018-06-13
11 förslagspunkter, 8 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 juni 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tillstånd och särskilda äldre rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:243 punkt 13 och avslår motion

2017/18:4151 av Hamza Demir m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 1 (V)

2. Inhämtande av yttrande från vattenmyndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken i de delar det avser 22 kap. 13 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:243 punkt 1 i denna del och avslår motion

2017/18:4151 av Hamza Demir m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 2 (V)

3. Båtnadsregeln

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken i de delar det avser att 11 kap. 6 § ska upphöra att gälla.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:243 punkt 1 i denna del och avslår motion

2017/18:4151 av Hamza Demir m.fl. (V) yrkande 7.

Reservation 3 (V)

4. Övergångsbestämmelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken i de delar det avser punkt 2 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:243 punkt 1 i denna del och avslår motion

2017/18:4155 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD).

Reservation 4 (SD)

5. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i miljöbalken utom i de delar som omfattas av utskottets förslag ovan,
2. lag om ändring i miljöbalken,
3. lag om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.,
4. lag om ändring lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
5. lag om ändring i väglagen (1971:948),
6. lag om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar,
7. lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429),
8. lag om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn,
9. lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,
10. lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon,
11. lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg,
12. lag om ändring i ellagen (1997:857),
13. lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken,
14. lag om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet,
15. lag om ändring i naturgaslagen (2005:403),
16. lag om ändring i luftfartslagen (2010:500),
17. lag om ändring i strålskyddslagen (2018:000).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:243 punkterna 1 i denna del, 2-12 och 14-18 samt avslår motionerna

2016/17:558 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Sten Bergheden (båda M) yrkande 5,

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 21 och 22,

2016/17:1307 av Jan Lindholm (MP),

2016/17:1772 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 5 och 6,

2016/17:2011 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkandena 14 och 15,

2016/17:2029 av Kristina Yngwe (C),

2016/17:2552 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 10,

2016/17:2625 av Annika Qarlsson (C) yrkandena 1-3,

2016/17:3114 av Cecilia Widegren (M) yrkande 4,

2016/17:3280 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 1,

2017/18:899 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 4 och 5,

2017/18:1718 av Jan Lindholm (MP),

2017/18:1865 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C) yrkandena 1 och 3,

2017/18:3343 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 16,

2017/18:3345 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 15 och

2017/18:3730 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, KD, L) yrkande 16.

Reservation 5 (M, SD, C, KD)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, SD, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 75 0 8
SD 0 36 0 6
MP 22 0 0 3
C 0 21 0 1
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 0 13 0 3
- 0 5 0 3
Totalt 162 150 0 37


6. Lagstiftningens framtida utformning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2473 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 6,

2016/17:3393 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 6,

2017/18:3393 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 9 och

2017/18:4151 av Hamza Demir m.fl. (V) yrkandena 1, 3, 4 och 6.

Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 74 1 0 8
SD 36 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 21 0 0 1
V 0 20 0 1
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 5 0 0 3
Totalt 291 21 0 37


7. Övriga motioner om vattenverksamheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:558 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Sten Bergheden (båda M) yrkandena 1-4,

2016/17:3090 av Anders Åkesson (C),

2016/17:3114 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 2 och 3,

2016/17:3173 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 7,

2016/17:3201 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1-5,

2016/17:3280 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 2,

2017/18:233 av Anders Åkesson (C),

2017/18:1383 av Lena Hallengren m.fl. (S),

2017/18:1865 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C) yrkande 2,

2017/18:2700 av Katarina Brännström (M),

2017/18:3345 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 14,

2017/18:3563 av Cecilia Widegren (M) yrkande 4 och

2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (KD)

8. Skyddet av brukningsvärd jordbruksmark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1821 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 9,

2016/17:2023 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 1,

2017/18:1149 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 18,

2017/18:3426 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 22,

2017/18:3509 av Kristina Yngwe (C) och

2017/18:3570 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (C, KD)
Reservation 12 (V)

9. Skyddet av vattenområden m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:637 av Hanna Westerén (S),

2016/17:983 av Hans Ekström (S),

2016/17:1312 av Emma Hult m.fl. (MP),

2016/17:1560 av Betty Malmberg (M),

2016/17:2630 av Annika Lillemets m.fl. (MP),

2017/18:861 av Peter Persson (S) yrkandena 1 och 2,

2017/18:1149 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 21,

2017/18:1800 av Hans Ekström m.fl. (S),

2017/18:2168 av Betty Malmberg (M) och

2017/18:3369 av Emma Hult m.fl. (MP).

Reservation 13 (V)

10. Stranderosion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:604 av Per-Arne Håkansson och Annelie Karlsson (båda S),

2016/17:3013 av Anders Hansson m.fl. (M) yrkandena 1-3,

2017/18:834 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S),

2017/18:1861 av Per-Ingvar Johnsson (C) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2012 av Anders Hansson (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2819 av Lars Tysklind m.fl. (L) yrkande 14,

2017/18:2820 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 28 och

2017/18:3352 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 15.

Reservation 14 (M)
Reservation 15 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 1 10
M 0 0 75 8
SD 36 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 21 0 0 1
V 19 0 1 1
L 0 17 0 2
KD 13 0 0 3
- 5 0 0 3
Totalt 218 17 77 37


11. Allmänna vattentjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1007 av Åsa Westlund (S),

2016/17:1029 av Jesper Skalberg Karlsson (M) yrkande 2,

2016/17:3142 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 1,

2016/17:3280 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 6,

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 11,

2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 26,

2017/18:116 av Jesper Skalberg Karlsson (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:1888 av Kristina Yngwe och Daniel Bäckström (båda C),

2017/18:2109 av Karin Svensson Smith (MP) yrkande 6,

2017/18:3214 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3429 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkandena 5 och 6,

2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 31,

2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 21 och

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 57.

Reservation 16 (M, C, KD)
Reservation 17 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (M, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 75 0 8
SD 0 0 36 6
MP 22 0 0 3
C 0 21 0 1
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 0 13 0 3
- 0 0 5 3
Totalt 162 109 41 37