Verksamheten i Europeiska unionen under 1998

Utrikesutskottets betänkande 1998/99:UU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 1999

Beslut

Verksamheten i EU under 1998 (UU10)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för verksamheten i Europeiska unionen under 1998. Skrivelsen behandlar bl.a. den övergripande utvecklingen i EU, det ekonomiska och sociala samarbetet, unionens förbindelser med omvärlden, samarbetet i rättsliga och inrikes frågor samt unionens institutioner. Årets skrivelse från regeringen om EU-samarbetet uppfyller målsättningen om övergripande information men riksdagen gav regeringen i uppdrag att lämna ytterligare, mer detaljerad information i kommande skrivelser.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1999-05-04
Justering: 1999-05-20
Betänkande 1998/99:UU10

Alla beredningar i utskottet

1999-05-04, 1999-04-27, 1999-04-13

Verksamheten i EU under 1998 (UU10)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redogörelse för verksamheten i Europeiska unionen under 1998. Utskottets behandling av ärendet visar att det råder en hög grad av samstämmighet när det gäller huvuddragen i Sveriges EU-politik. Bl.a. behandlas frågor som rör Sveriges ordförandeskap i EU under första halvåret 2001och som bl.a. grundar sig på olika motioner. Det är angeläget att det svenska samhället på olika sätt förbereds för ordförandeskapet i EU, anser utskottet. Utskottet konstaterar vidare att den politiska utvecklingen i Europa under 1998 och början av 1999 ytterligare understryker behovet av ett förstärkt säkerhets- och utrikespolitiskt samarbete mellan unionens medlemsländer. Händelserna på Balkan, främst med avseende på Kosovo, har återigen visat att ett av hoten mot säkerhet och stabilitet i Europa framspringer ur förtryck, förföljelse av etniska minoriteter och folkfördrivning samt ur bristande respekt för demokratiska värden och de mänskliga rättigheterna. Förhandlingarna om Agenda 2000 har, menar utskottet, gett gott resultat och innebär en stramare EU-budget, samtidigt som uppgörelsen öppnar för en utvidgning av medlemskretsen. Utvidgningen av medlemskretsen med kandidatländerna i Central- och Östeuropa samt Cypern och Malta är ett viktigt steg på vägen mot den alleuropeiska freds- och säkerhetsordning som Sverige eftersträvar, framhåller utskottet i betänkandet. Utskottet anser att årets skrivelse från regeringen om EU-samarbetet uppfyller målsättningen om övergripande information men föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att lämna ytterligare, mer detaljerad information i kommande skrivelser.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-06-02
4

Beslut

Beslut: 1999-06-02

Protokoll med beslut