Vildsvin och viltskador

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 oktober 2016

Beslut

Nej till regeringens förslag om förbud mot utfodring av vilt (MJU4)

Mål i domstol om jakt efter björn, järv, lo eller kungsörn ska handläggas skyndsamt. Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag.

Däremot sa riksdagen nej till regeringens förslag när det gäller utfodring av vilt. Regeringen ville att regeringen eller ansvarig myndighet ska kunna besluta om ett generellt förbud eller villkor för utfodring av vilt. Riksdagen håller med om att det finns skäl att reglera utfodring av vilt men tycker dock att regeringens förslag går alltför långt. Riksdagen anser att utfodring generellt sett ska vara tillåtet, men att det i enskilda fall ska kunna förbjudas. På så sätt skulle ett förbud kunna omfatta ett visst område och vara tidsbegränsat. Riksdagen riktade ett tillkännagivande mot regeringen om detta. Uppmaningen i tillkännagivandet går ut på att regeringen ska återkomma med nya lagförslag som går mer i linje med riksdagens synpunkter.

Riksdagen vill också att regeringen snarast kommer med ett förslag om att ersätta tillståndsplikten för kameraövervakning av vilt med ett anmälningsförfarande. Ett sådant förslag skulle innebära att kameraövervakningen under vissa förutsättningar endast skulle behöva anmälas, och att det i dessa fall inte skulle krävas ett tillstånd. Riksdagen riktade ett tillkännagivande om detta till regeringen, vilket även gjordes 2015.  

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jaktlagen (1987:259) i de delar det avser handläggningen i domstol. Med bifall till motionerna 2016/17:145 yrkande 1 och 2016/17:146 yrkande 1 föreslår utskottet att riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i jaktlagen i övrigt. Utskottet föreslår med bifall till motion 2016/17:146 yrkande 2 ett tillkännagivande om utfodring av vilt samt med bifall till motionerna 2016/17:145 yrkande 2, 2016/17:146 yrkande 3 och 2016/17:2445 yrkande 9 ett tillkännagivande om kameraövervakning av vilt. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-10-13
Justering: 2016-10-20
Trycklov: 2016-10-20
Reservationer 2
Betänkande 2016/17:MJU4

Alla beredningar i utskottet

2016-10-13, 2016-10-11

Nej till regeringens förslag om förbud mot utfodring av vilt (MJU4)

Mål i domstol om jakt efter björn, järv, lo eller kungsörn ska handläggas skyndsamt. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens lagförslag.

Utskottet föreslår dock att riksdagen säger nej till regeringens förslag när det gäller utfodring av vilt. Regeringen vill att regeringen eller ansvarig myndighet ska kunna besluta om ett generellt förbud eller villkor för utfodring av vilt. Miljö- och jordbruksutskottet håller med om att det finns skäl att reglera utfodring av vilt men tycker dock att regeringens förslag går alltför långt. Utskottet anser att utfodring generellt sett ska vara tillåtet, men att det i enskilda fall ska kunna förbjudas. På så sätt skulle ett förbud kunna omfatta ett visst område och vara tidsbegränsat. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande mot regeringen som går ut på att regeringen ska återkomma med nya lagförslag som går mer i linje med utskottets synpunkter.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår ytterligare ett tillkännagivande till regeringen. Utskottet anser att regeringen snarast bör komma med ett förslag om att ersätta tillståndsplikten för kameraövervakning av vilt med ett anmälningsförfarande. Ett sådant förslag skulle innebära att kameraövervakningen under vissa förutsättningar endast skulle behöva anmälas, och att det i dessa fall inte skulle krävas ett tillstånd. Riksdagen har även under 2015 riktat ett tillkännagivande om detta till regeringen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-10-25
Debatt i kammaren: 2016-10-26
4

Beslut

Beslut: 2016-10-26
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 26 oktober 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Handläggningen i domstol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jaktlagen (1987:259) i de delar det avser 42 b § och rubriken närmast före 42 b §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:199 i denna del och avslår motion

2016/17:2445 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 5.

2. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) avslår regeringens förslag till lag om ändring i jaktlagen (1987:259) utom i de delar som omfattas av utskottets förslag ovan,
b) beslutar att 42 b § i nämnda lag ska betecknas 42 a § och att rubriken närmast före 42 b § ska sättas närmast före 42 a §,
c) ställer sig bakom det som utskottet anför om utfodring av vilt och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:145 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 1 och

2016/17:146 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkandena 1 och 2 samt

avslår proposition 2015/16:199 i denna del och motion

2016/17:1564 av Betty Malmberg (M) yrkande 2.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 103 0 10
M 78 1 0 5
SD 39 0 0 9
MP 0 22 0 3
C 17 0 0 5
V 0 21 0 0
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 164 147 0 38


3. Kameraövervakning av vilt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om kameraövervakning av vilt och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:145 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 2,

2016/17:146 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 3 och

2016/17:2445 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 9.

Reservation 2 (S, MP, V)