Viss sekretess i mål enligt konkurrensskadelagen

Konstitutionsutskottets bet 2017/18:KU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 januari 2018

Beslut

En ny sekretessbestämmelse införs (KU17)

Det införs en ny sekretessbestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen. Bestämmelsen innebär att när en domstol ska pröva om en handling omfattas av editionsplikt i ett konkurrensrättsligt skadeståndsmål, så ska det som står i handlingen vara sekretessbelagt. Editionsplikt innebär att man måste lämna in en skriftlig handling till domstolen om den kan ha betydelse i ett mål.

Sekretess enligt den nya bestämmelsen gäller inte om domstolen kommer fram till att det som står i handlingen ska visas. Riksdagen sa ja till regeringens förslag och lagändringarna börjar gälla den 1 april 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-01-18
Justering: 2018-01-25
Trycklov: 2018-01-26
bet 2017/18:KU17

Alla beredningar i utskottet

2018-01-18, 2017-12-14

En ny sekretessbestämmelse införs (KU17)

Det införs en ny sekretessbestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen. Bestämmelsen innebär att när en domstol ska pröva om en handling omfattas av editionsplikt i ett konkurrensrättsligt skadeståndsmål, så ska det som står i handlingen vara sekretessbelagt. Editionsplikt innebär att man måste lämna in en skriftlig handling till domstolen om den kan ha betydelse i ett mål.

Sekretess enligt den nya bestämmelsen gäller inte om domstolen kommer fram till att det som står i handlingen ska visas. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 april 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-01-30
Debatt i kammaren: 2018-01-31
4

Beslut

Beslut: 2018-01-31
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Sekretess och partsinsyn vid viss domstolsprövning enligt konkurrensskadelagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 
2. lag om ändring i konkurrensskadelagen (2016:964).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:43 punkterna 1 och 2.