Vissa alkoholfrågor

Socialutskottets betänkande 1999/2000:SoU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 november 1999

Beslut

Förändringar på alkoholområdet (SoU4)

Riksdagen godkände regeringens förslag till förändringar i alkohollagstiftningen. Tillståndsplikten i alkohollagen ersätts med en automatisk rätt att bedriva partihandel (inklusive import) för den som godkänts av skattemyndigheten som upplagshavare eller registrerad varumottagare. Systembolaget får tillstånd till privatimport, dvs. att direktimportera alkoholdrycker i samband med beställningar från privatkunder. Det blir tillåtet med gåvoförsändelser av spritdrycker, vin och starköl. Här gäller det enstaka försändelser från en enskild person under yrkesmässig befordran till en enskild person som har fyllt 20 år. Besluten innebär en anpassning till EG-rättsliga regler. Förvärv och innehav av illegalt tillverkad sprit eller spritdryck kriminaliseras. Tillverkning och försäljning är redan kriminaliserade. Reglerna för alkoholreklam skärps, vilket innebär att alkoholreklam inte får rikta sig särskilt till barn och ungdomar och inte heller får skildra sådana personer. Dessa lagändringar träder i kraft den 1 januari 2000. Riksdagen godkände vidare regeringens riktlinjer för en försöksverksamhet med lördagsöppet på Systembolaget i vissa delar av landet. Försöket ska bedrivas som ett vetenskapligt forskningsprojekt och utvärderas efter ett år. Resultatet av utvärderingen ska bilda underlag för ett slutligt ställningstagande till lördagsöppet. Riksdagen beslutade att inte godkänna regeringens förslag till riktlinjer för Oberoende alkoholsamarbetet (OAS), den särskilda kommittén med uppdrag att organisera ett samarbete mellan branschorganisationer, försäkringsbolag och berörda myndigheter på alkoholområdet. Den föreslagna strukturen på samarbetet är oklar och den tänkta formen för samarbetet är olämplig. Riksdagen gav därför regeringen i uppdrag att återkomma med förslag om hur ett samarbete på området ska utformas.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

60 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-10-14
Justering: 1999-11-04
Betänkande 1999/2000:SoU4

Alla beredningar i utskottet

1999-10-14

Förändringar på alkoholområdet (SoU4)

Socialutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till förändringar i alkohollagstiftningen. Tillståndsplikten i alkohollagen ersätts med en automatisk rätt att bedriva partihandel (inklusive import) för den som godkänts av skattemyndigheten som upplagshavare eller registrerad varumottagare. Systembolaget får tillstånd till privatimport, dvs. att direktimportera alkoholdrycker i samband med beställningar från privatkunder. Det blir tillåtet med gåvoförsändelser av spritdrycker, vin och starköl. Här gäller det enstaka försändelser från en enskild person under yrkesmässig befordran till en enskild person som har fyllt 20 år. Förslagen innebär en anpassning till EG-rättsliga regler. Förvärv och innehav av illegalt tillverkad sprit eller spritdryck kriminaliseras. Tillverkning och försäljning är redan kriminaliserade. Reglerna för alkoholreklam skärps, vilket innebär att alkoholreklam inte får rikta sig särskilt till barn och ungdomar och inte heller får skildra sådana personer. Dessa lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2000. Utskottet föreslår vidare att riksdagen godkänner regeringens riktlinjer för en försöksverksamhet med lördagsöppet på Systembolaget i vissa delar av landet. Försöket ska bedrivas som ett vetenskapligt forskningsprojekt och utvärderas efter ett år. Resultatet av utvärderingen ska bilda underlag för ett slutligt ställningstagande till lördagsöppet. När det gäller Oberoende alkoholsamarbetet (OAS), den särskilda kommittén med uppdrag att organisera ett samarbete mellan branschorganisationer, försäkringsbolag och berörda myndigheter på alkoholområdet, föreslår utskottet att riksdagen inte godkänner regeringens förslag till riktlinjer för samarbetet. Utskottet anser att den föreslagna strukturen på samarbetet är oklar och att den tänkta formen för samarbetet är olämplig. Riksdagen bör därför ge regeringen i uppdrag att återkomma med förslag om hur ett samarbete på området ska utformas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-11-19
4

Beslut

Beslut: 1999-11-19

Protokoll med beslut