Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Skatteutskottets bet 2016/17:SkU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 mars 2017

Beslut

Tydligare regler om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (SkU20)

Regeringen har föreslagit ändringar i de svenska reglerna om den globala standarden för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Ändringarna börjar gälla den 1 april 2017. Ändringar om kontrolluppgifter vid försäljning och inlösen av tillgångar på depåkonton ska tillämpas första gången i fråga om uppgifter för kalenderåret 2016. Övriga lagändringar ska tillämpas första gången i fråga om uppgifter för kalenderåret 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-02-02
Justering: 2017-02-23
Trycklov: 2017-02-24
bet 2016/17:SkU20

Tydligare regler om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (SkU20)

Regeringen föreslår ändringar i de svenska reglerna om den globala standarden för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

Ändringarna ska börja gälla den 1 april 2017. Ändringar om kontrolluppgifter vid försäljning och inlösen av tillgångar på depåkonton ska tillämpas första gången i fråga om uppgifter för kalenderåret 2016. Övriga lagändringar ska tillämpas första gången i fråga om uppgifter för kalenderåret 2017.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-02-28
Debatt i kammaren: 2017-03-01
4

Beslut

Beslut: 2017-03-01
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vissa ändringar vad gäller utbyte av upplysningar om finansiella konton

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
2. lag om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton,
3. lag om ändring i lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:48 punkterna 1-3.