Vissa begravningsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 maj 2016

Beslut

Metallföremål vid kremering ska kunna återvinnas (KU24)

Metallföremål som inte förbränts vid kremering och som skilts från askan ska framöver återvinnas genom materialåtervinning. Eventuella överskott som krematorieägaren får från återvinningen ska gå till Allmänna arvsfonden.

Regeringen anser att det är problematiskt att det varje år grävs ner en stor mängd metaller i marken. Det kan påverka människors hälsa och miljön på ett skadligt sätt och därför vill regeringen göra det möjligt att återvinna metallföremål som inte förbränts vid kremering. Riksdagen sa ja till regeringsförslaget.

Vidare bestämde riksdagen att avskaffa begravningsclearingen, det vill säga det system som reglerar kostnader mellan huvudmännen för begravningsverksamheten.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om kostnaderna för utbildning för begravningsombud. I framtiden ska det vara församlingarna och inte ombuden själva som bekostar ombudens utbildning.

Riksdagen sa samtidigt nej till de motionsförslag som behandlades samtidigt. Motionsförslagen handlade om rätten att flytta en gravurna, bevarandet av den svenska gravkulturen och rätten till metaller i den egna kroppen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 1 och 2. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-05-10
Justering: 2016-05-12
Trycklov: 2016-05-13
Reservationer 3
Betänkande 2015/16:KU24

Beredningar i utskottet

2016-04-28, 2016-04-19

Metallföremål vid kremering ska kunna återvinnas (KU24)

Metallföremål som inte förbränts vid kremering och som skilts från askan ska framöver återvinnas genom materialåtervinning. Eventuella överskott som krematorieägaren får från återvinningen ska gå till Allmänna arvsfonden.

Regeringen anser att det är problematiskt att det varje år grävs ner en stor mängd metaller i marken. Det kan påverka människors hälsa och miljön på ett skadligt sätt och därför vill regeringen göra det möjligt att återvinna metallföremål som inte förbränts vid kremering. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringsförslaget.

Vidare föreslår utskottet att riksdagen säger ja till regeringens förslag att avskaffa begravningsclearingen, det vill säga det system som reglerar kostnader mellan huvudmännen för begravningsverksamheten.

Konstitutionsutskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om kostnaderna för utbildning för begravningsombud. I framtiden ska det vara församlingarna och inte ombuden själva som bekostar ombudens utbildning.

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till de motionsförslag som behandlades samtidigt. Motionsförslagen handlar om rätten att flytta en gravurna, bevarandet av den svenska gravkulturen och rätten till metaller i den egna kroppen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-05-17
Debatt i kammaren: 2016-05-18
4

Beslut

Beslut: 2016-05-18
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 maj 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Begravningsclearing

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i begravningslagen (1990:1144) i de delar det avser 9 kap. 10, 11 och 12 §§.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:95 punkt 1 i denna del och avslår motion

2015/16:3338 av Mathias Sundin m.fl. (L).

Reservation 1 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 77 0 0 7
SD 36 1 0 11
MP 24 0 0 1
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 0 16 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 289 17 0 43


2. Återvinning av metaller efter kremering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i begravningslagen (1990:1144) i de delar det avser 5 kap. 6 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:95 punkt 1 i denna del och avslår motion

2015/16:2322 av Pia Hallström (M).

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 77 0 0 7
SD 0 39 0 9
MP 24 0 0 1
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 269 39 0 41


3. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i begravningslagen (1990:1144),
2. lag om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden,
i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:95 punkterna 1 i denna del och 2.

4. En enhetlig begravningsavgiftssats även för Stockholms och Tranås kommuner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3349 av Anders Åkesson m.fl. (C).

Reservation 3 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 77 0 0 7
SD 38 0 0 10
MP 24 0 0 1
C 0 19 0 3
V 19 0 0 2
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 288 19 0 42


5. En möjlighet att flytta gravurnor till familjegravar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1484 av Finn Bengtsson (M).

6. Bevarandet av den svenska gravkulturen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2008 av Lars-Axel Nordell (KD).