Vissa elmarknadsfrågor m.m.

Näringsutskottets betänkande 2002/03:NU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 juni 2003

Beslut

Regeringen får besluta om Barsebäck utan ny prövning av riksdagen (NU11)

I ett tillkännagivande tar riksdagen ställning till regeringens bedömningar av när ett beslut om Barsebäck 2 kan tas. Riksdagen klargör också vem som får fatta beslutet. De villkor för en stängning av Barsebäck 2 som riksdagen har beslutat om är inte är möjliga att uppfylla under 2003. Först någon gång efter den 1 maj 2004 kan beslut fattas om stängning av kärnkraftverket. Frågan om en stängning av Barsebäck 2 bör ingå i den förhandling som pågår mellan staten och kraftindustrin om avvecklingen av de övriga tio kärnkraftsreaktorerna. Tillkännagivandet innebär att regeringen kan besluta om en stängning av reaktorn efter en eventuell uppgörelse mellan staten och kraftindustrin. Riksdagen kräver inte längre att få pröva om villkoren för att stänga Barsebäck 2 är uppfyllda. Villkoren gäller dock fortfarande. (Se även 2000/01:NU3 , 2001/02:NU3 , 2001/02:NU17 .) Vidare sa riksdagen ja till två förslag från regeringen: Det statliga affärsverket Svenska Kraftnät ska se till att det finns en effektreserv på elmarknaden. EG-direktivet om krav på ursprungsmärkning av el från förnybara energikällor genomförs i svensk lag. Slutligen ställde sig riksdagen positiv till regeringens planer på att införa krav på månadsvis mätning för samtliga elkunder från den 1 juli 2009. Därför avslog riksdagen motioner som går emot regeringens avsikter.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen, avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Regeringen får besluta om Barsebäck utan ny prövning av riksdagen (NU11)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande tar ställning till regeringens bedömningar av när ett beslut om Barsebäck 2 kan tas. Utskottet klargör också vem som får fatta beslutet. De villkor för en stängning av Barsebäck 2 som riksdagen har beslutat om är inte är möjliga att uppfylla under 2003. Först någon gång efter den 1 maj 2004 kan beslut fattas om stängning av kärnkraftverket. Frågan om en stängning av Barsebäck 2 bör ingå i den förhandling som pågår mellan staten och kraftindustrin om avvecklingen av de övriga tio kärnkraftsreaktorerna. Tillkännagivandet innebär att regeringen kan besluta om en stängning av reaktorn efter en eventuell uppgörelse mellan staten och kraftindustrin. Riksdagen kräver inte längre att få pröva om villkoren för att stänga Barsebäck 2 är uppfyllda. Villkoren gäller dock fortfarande. (Se även 2000/01:NU3, 2001/02:NU3, 2001/02:NU17.) Vidare föreslår utskottet att riksdagen säger ja till två förslag från regeringen: Det statliga affärsverket Svenska Kraftnät ska se till att det finns en effektreserv på elmarknaden. EG-direktivet om krav på ursprungsmärkning av el från förnybara energikällor genomförs i svensk lag. Slutligen ställer sig utskottet positivt till regeringens planer på att införa krav på månadsvis mätning för samtliga elkunder från den 1 juli 2009. Därför föreslås att riksdagen avslår motioner som går emot regeringens avsikter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.