Vissa elmarknadsfrågor

Näringsutskottets betänkande 2000/01:NU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 mars 2001

Beslut

Utredning om sanktionssystem mot nätbolag (NU8)

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna och formerna för ett sanktionssystem mot nätbolag som inte uppfyller de regler som gäller vid byte av elleverantör. Bakgrunden är att många elkunder inte får sina leverantörsbyten genomförda inom den tid som gäller enligt regelverket. Den s.k. schablonreformen syftade till att även små elkonsumenter skulle kunna minska sina kostnader genom att enkelt byta elleverantör eller omförhandla sina leveransavtal. (Se även 1999/2000:NU4 .) Vidare gav riksdagen, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning om åtgärder och metoder för att reducera strålningsriskerna från kraftledningar. Riksdagen avslog också motioner om olika elmarknadsfrågor.

Utskottets förslag till beslut: delvis bifall till motioner om byte av elleverantör och strålningsrisker från kraftledningar. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-01-30
Justering: 2001-03-13
Trycklov: 2001-03-19
Betänkande 2000/01:NU8

Alla beredningar i utskottet

2001-01-30

Utredning om sanktionssystem mot nätbolag (NU8)

Näringsutskottet föreslår, med anledning av motionsförslag, att riksdagen ger regeringen i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna och formerna för ett sanktionssystem mot nätbolag som inte uppfyller de regler som gäller vid byte av elleverantör. Bakgrunden är att många elkunder inte får sina leverantörsbyten genomförda inom den tid som gäller enligt regelverket. Den s.k. schablonreformen syftade till att även små elkonsumenter skulle kunna minska sina kostnader genom att enkelt byta elleverantör eller omförhandla sina leveransavtal. (Se även 1999/2000:NU4.) Vidare föreslås, med anledning av motionsförslag, att riksdagen ger regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning om åtgärder och metoder för att reducera strålningsriskerna från kraftledningar. Riksdagen föreslås också avslå motioner om olika elmarknadsfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-03-28
4

Beslut

Beslut: 2001-03-29

Protokoll med beslut