Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten

Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2013

Beslut

Nya regler om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten (SoU2)

En ny benämning för yrket sjukgymnast skapas: fysioterapeut. Det blir en skyddad yrkestitel och den benämning som ska användas på yrkeskåren i första hand. Sjukgymnast förblir en skyddad yrkestitel. Ett utvidgat titelskydd ska leda till ökad tydlighet. Den nya benämningen speglar också bättre dagens utbildning. Fysioterapeut är dessutom den internationellt mest använda titeln för yrkeskåren, och gemensamma benämningar kan underlätta för patienter att ta del av vård i andra EU-länder.

Det införs en bestämmelse som reglerar landstingens ansvar att erbjuda möjlighet till anställning för tandläkares specialiseringstjänstgöring i en omfattning som motsvarar det planerade framtida behovet av tandläkare med specialistkompetens i klinisk verksamhet.

Det införs krav på behörighet för att få utföra vissa uppgifter inom den sociala barn- och ungdomsvården. Socialnämnden ska använda handläggare som har svensk socionomexamen eller annan relevant examen på grundnivå i högskolan eller som har en erkänd utländsk utbildning. Denna ändring ska börja gälla den 1 juli 2014 i stället för den 1 januari 2014 som regeringen föreslagit. Detta för att Socialstyrelsen ska hinna förbereda genomförandet. Övriga lagändringar börjar gälla den 1 januari 2014. Riksdagen sa i huvudsak till regeringens förslag.

Riksdagen anser att utbildningstiden för tandhygienister bör förlängas från två till tre år och uppmanade i ett tillkännagivande regeringen att återkomma med ett lagförslag. Tandhygienist är i dag det enda av 21 reglerade yrken inom hälso- och sjukvården som har en tvåårig utbildning. Övriga har minst en treårig utbildning. Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från S, MP, FP och V.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Riksdagen bifaller regeringens förslag dels om att fysioterapeut blir ny benämning för yrket sjukgymnast och skyddad yrkestitel, dels om krav på behörighet för att få utföra vissa uppgifter inom den sociala barn- och ungdomsvården. Riksdagen tillkännager för regeringen att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om förlängning av utbildningstiden för tandhygienister från två till tre år. Därmed bifaller riksdagen motioner i denna del. Utskottet föreslår några initiativ i ärendet. Ett sådant gäller övergångsbestämmelserna till de nya reglerna i socialtjänstlagen. Ett annat initiativ gäller några smärre redaktionella korrigeringar i regeringens lagförslag. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-11-28
Justering: 2013-12-05
Betänkande publicerat: 2013-12-09
Trycklov: 2013-12-09
Reservationer 7
Betänkande 2013/14:SoU2

Alla beredningar i utskottet

2013-11-28, 2013-11-21, 2013-11-07, 2013-10-22

Nya regler om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten (SoU2)

En ny benämning för yrket sjukgymnast skapas: fysioterapeut. Det blir en skyddad yrkestitel och den benämning som ska användas på yrkeskåren i första hand. Sjukgymnast förblir en skyddad yrkestitel. Ett utvidgat titelskydd ska leda till ökad tydlighet. Den nya benämningen speglar också bättre dagens utbildning. Fysioterapeut är dessutom den internationellt mest använda titeln för yrkeskåren, och gemensamma benämningar kan underlätta för patienter att ta del av vård i andra EU-länder.

Det införs en bestämmelse som reglerar landstingens ansvar att erbjuda möjlighet till anställning för tandläkares specialiseringstjänstgöring i en omfattning som motsvarar det planerade framtida behovet av tandläkare med specialistkompetens i klinisk verksamhet.

Det införs krav på behörighet för att få utföra vissa uppgifter inom den sociala barn- och ungdomsvården. Socialnämnden ska använda handläggare som har svensk socionomexamen eller annan relevant examen på grundnivå i högskolan eller som har en erkänd utländsk utbildning. Utskottet föreslår att denna ändring ska börja gälla den 1 juli 2014 i stället för den 1 januari 2014 som regeringen föreslagit. Detta för att Socialstyrelsen ska hinna förbereda genomförandet. Övriga lagändringar börjar gälla den 1 januari 2014. Socialutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak säger ja till regeringens förslag.

Utskottet anser att utbildningstiden för tandhygienister bör förlängas från två till tre år. Utskottet föreslår därför att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att återkomma med ett lagförslag. Tandhygienist är i dag det enda av 21 reglerade yrken inom hälso- och sjukvården som har en tvåårig utbildning. Övriga har minst en treårig utbildning. Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från S, MP, FP och V.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-12-16
4

Beslut

Beslut: 2013-12-17
10 förslagspunkter, 6 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 december 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Fysioterapeut - ny benämning för sjukgymnast

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
2. lag om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor med den ändringen att ordet konvalescenthem i 1 § första stycket 7 rätteligen ska stavas på detta sätt,
3. lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik med den ändringen att 1 § ska kompletteras med ett andra stycke av följande lydelse: "Vad som i lagen sägs om landsting gäller också kommuner som inte ingår i ett landsting.",
4. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
5. lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659) med den ändringen att namnen på samtliga utbildningar i kolumnen Utbildning i 4 kap. 1 § ska anges med gemener.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:175 punkterna 2, 5, 6, 9 och 10.

2. Sjukgymnasternas specialisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So3 av Ingela Nylund Watz (S).

Reservation 1 (MP, SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP, SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S104008
M100007
MP02500
FP22002
C22001
SD01802
V01702
KD19000
Totalt26760022

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Införande av en svensk motsvarighet till yrkestiteln advanced nurse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So348 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkande 14.

Reservation 2 (MP, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP, SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S104008
M100007
MP02500
FP22002
C22001
SD01802
V17002
KD19000
Totalt28443022

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Tandhygienistutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om en förlängning av utbildningstiden för tandhygienister från två till tre år.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2013/14:So1 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 5,
2013/14:So2 av Lena Hallengren m.fl. (S),
2013/14:So4 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkande 2,
2013/14:So230 av Monica Green (S) och
2013/14:So236 av Barbro Westerholm (FP).

Reservation 3 (M, FP, C, KD)

5. Utbildningskrav m.m. inom den sociala barn- och ungdomsvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) med den ändringen att
1. tidpunkten för ikraftträdande i stället ska vara den 1 juli 2014 och
2. tidpunkten i övergångsbestämmelse 2 i stället ska vara den 30 juni 2019.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2012/13:175 punkt 7 och avslår motionerna
2013/14:So1 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 2 och 3,
2013/14:So4 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkandena 3 och 4,
2013/14:So325 av Hillevi Larsson (S),
2013/14:So616 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 7 och 8 samt
2013/14:So648 av Krister Hammarbergh (M).

Reservation 4 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S104008
M100007
MP02500
FP22002
C22001
SD18002
V01702
KD19000
Totalt28542022

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Specialistutbildning inom den sociala barn- och ungdomsvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So1 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 4 och
2013/14:So616 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 9.

Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S104008
M99008
MP25000
FP22002
C22001
SD18002
V01702
KD19000
Totalt30917023

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Legitimation och skyddad yrkestitel för ortoptister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So4 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 6 (MP)

8. Alternativ- och komplementärmedicin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So4 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkande 5.

Reservation 7 (MP)

9. Icke legitimerade personers utövning av psykiatrisk vård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So620 av Finn Bengtsson m.fl. (M).

10. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i steriliseringslagen (1975:580),
2. lag om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus,
3. lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125),
4. lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:175 punkterna 1, 3, 4 och 8.