Vissa frågor om utlandssvenska elevers utbildning i Sverige

Utbildningsutskottets bet 2014/15:UbU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 februari 2015

Beslut

Utlandssvenska elevers utbildning i Sverige (UbU5)

Skollagen ändras så att regeringen inte längre kan besluta om att en skola ska ha ställning som riksinternat. Dessutom kommer riksinternatskolorna inte längre att kunna ta ut elevavgifter för utbildningen.

Utbildningsutskottet, som förberett riksdagens beslut, betonar att principen om avgiftsfri utbildning är en av hörnstenarna inom den svenska skolpolitiken och tycker att dessa ändringar bidrar till att stärka likvärdigheten inom skolväsendet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 2015-02-12
Trycklov: 2015-02-13
Reservationer 1
bet 2014/15:UbU5

Utlandssvenska elevers utbildning i Sverige (UbU5)

Skollagen ändras så att regeringen inte längre kan besluta om att en skola ska ha ställning som riksinternat. Dessutom kommer riksinternatskolorna inte längre att kunna ta ut elevavgifter för utbildningen.

Utbildningsutskottet betonar att principen om avgiftsfri utbildning är en av hörnstenarna inom den svenska skolpolitiken och tycker att dessa ändringar bidrar till att stärka likvärdigheten inom skolväsendet. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-02-17
Debatt i kammaren: 2015-02-18
4

Beslut

Beslut: 2015-02-18
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 18 februari 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vissa frågor om utlandssvenska elevers utbildning i Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:3029 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) och

bifaller proposition 2014/15:39.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 101 0 0 12
M 75 0 0 9
SD 0 46 0 3
MP 21 0 0 4
C 20 0 0 2
V 20 0 0 1
KD 15 0 0 1
Totalt 267 46 0 36