Vissa gymnasiefrågor m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 1996/97:UbU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 mars 1997

Beslut

Gymnasiefrågor (UbU7)

Riksdagen avslog ett tjugotal motioner från allmänna motionstiden om olika gymnasiefrågor. Motionerna tar upp bland annat översyn av gymnasieskolans program, antalet kärnämnen, lärlingsutbildning, utbildning i företagarkunskap och entre-prenör-skap och flexibel studietakt i gymnasieskolan.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.